Tak.

Stanowisko MNiSW:

Stosownie do art. 345 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informację o wysokości stypendium doktoranckiego.

W przypadku zmiany tej wysokości w czasie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3 ustawy, zmiana powinna zostać odnotowana.

Informacja ta nie wpływa na okres pobierania stypendium przez doktoranta, o którym mowa w art. 209 ust. 2 ustawy 2.0., ponieważ, stosownie do art. 209 ust. 3 ustawy, do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia, chociaż w praktyce doktorant otrzymywał będzie stypendium przez dłuższy okres niż 4 lata, o których mowa w art. 209 ust. 2.