Aktualności Aktualności

«Powrót

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania kontekstu studiów doktoranckich w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa dotyczącymi określenia
w module „Stopień dr/dr hab.” Systemu POL-on kontekstu studiów doktoranckich, polegającego na wyborze opcji „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi” albo „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”, pragniemy zwrócić uwagę na zmianę definicji studiów doktoranckich w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która nastąpiła z dniem 1 października 2011 r. W związku
z powyższym uprzejmie informujemy, iż:

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu przed dniem 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy
w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Jak wskazał ustawodawca przedmiotowe studia mają za zadanie przygotować kandydata do uzyskania ww. stopnia, natomiast sam stopień może zostać nadany w okresie późniejszym. Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż w świetle analizowanego przepisu stopień zostanie nadany w związku z wcześniejszym odbyciem studiów doktoranckich.

Informujemy zatem, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2011 r., a stopień doktora
(w zakresie tożsamym z realizowanymi studiami doktoranckimi) uzyskała z przesunięciem czasowym - ale w efekcie i w związku z ich odbywaniem, w Systemie POL-on należy wybrać opcję „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi”.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu od dnia 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

            Jak wynika z przytoczonego przepisu studia doktoranckie zostały jednoznacznie skorelowane z faktem nadania stopnia doktora. Inaczej ujmując kwestię, kandydat jest zobligowany do uzyskania stopnia doktora w ramach (okresie) studiów doktoranckich
W sytuacji, w której stopień doktora został nadany w terminie wykraczającym poza przewidziany w przepisach czas trwania studiów doktoranckich z perspektywy formalno-prawnej przedmiotowy stopień został nadany już poza studiami doktoranckimi.

            W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., a stopień doktora uzyskała w okresie późniejszym, właściwe jest zaznaczenie opcji „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż w przypadku osoby uzyskującej stopień doktora w jednostce organizacyjnej innej niż jednostka, w której uczestniczyła ona w studiach doktoranckich, jednostka nadająca stopień doktora umieszcza w Systemie POL-on informację „stopień nadany poza studiami doktoranckimi”.