W przypadku doktorantów, którzy nie są zatrudnieni w podmiocie, a jedynie prowadzą zajęcia wynikające z programu studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, podstawą do ich rejestracji w module Pracownicy są ww. obowiązki dydaktyczne i nie musi być żadnej umowy o pracę czy też umowy cywilno-prawnej.

W tym wypadku zatrudnienie systemowe należy traktować jako okres, w którym doktorant wypełnia obowiązki dydaktyczne (prowadzi zajęcia) w trakcie trwania studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej. Zakończenie okresu prowadzenia zajęć w ramach tychże studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej powinno być w takim przypadku powodem do zakończenia zatrudnienia systemowego, o ile nie trwa dodatkowo inna forma realizacji zadań takiej osoby w tym podmiocie, określona w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0.

Aby utrzymać pewną stabilność odnoszącą się do roku akademickiego, doktorant, który realizuje zajęcia w danym roku akademickim powinien mieć zarejestrowane zatrudnienie przez cały rok akademicki. Jeśli prowadzi zajęcia np. na swoim 2 i 3 roku studiów/kształcenia, będzie to wyznaczało okres zatrudniania systemowego – bez przerw, bez podziału na semestry itp. Jeśli występuje przerwa, np. roku, w prowadzeniu zajęć przez doktoranta, przykładowo doktorant prowadzi zajęcia na swoim 1 roku (nawet tylko 16 godzin na pierwszym semestrze), a później na 3 roku, to w tej sytuacji powinien być wykazywany w tych latach akademickich, w których prowadzi zajęcia. Zatem w jego przypadku będzie przerwa jednego roku akademickiego w zatrudnieniu. Doktorant pojawi się w systemie dwukrotnie, za każdym razem jego zatrudnienie systemowe będzie wyznaczone przez rok akademicki, w którym prowadzi zajęcia.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, nie trzeba wstecznie korygować w systemie zapisów o zatrudnieniu doktorantów, zgodnie z którymi okres zatrudnienia odpowiadał okresowi trwania studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej. Natomiast nowe wpisy o zatrudnieniu doktorantów powinny uwzględniać interpretację zaprezentowaną powyżej.