zatrudnienie

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Kogo rejestrujemy w module Pracownicy? Czy rejestrujemy tam pracowników administracyjnych?

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w sytuacji, gdy inna osoba prowadząca zajęcia nadal pracuje w danej instytucji?

Czy dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wprowadzamy każdą umowę oddzielnie mimo ciągłości zatrudnienia (np osoba zatrudniona od 1.10.2018 r. ma odnawianą umowę zlecenia co semestr), czy wystarczy data początkowa pierwszej umowy?

Czy jest obowiązek wprowadzenia danych tzw. profesorów wizytujących z zagranicy, którzy byli zatrudnieni krótkookresowo (np. 3 miesiące) i realizowali godziny w roku akademickim 2018/2019?

Dlaczego nie mogę usunąć ostatniego zatrudnienia pracownika w podmiocie?

Dlaczego nie mogę dodać przyszłej daty ustania zatrudnienia pracownika, wynikającej z umowy na czas określony?

Jeśli pracownik jest zatrudniony w dwóch podmiotach, jakie dane pracownika w jednym pomiocie widać w drugim podmiocie?

Inna osoba prowadząca zajęcia jest zatrudniana na umowy cywilno-prawne rok po roku, ale z racji wakacji występuje 3-miesięczna przerwa pomiędzy kolejnymi umowami. Czy można utrzymywać to w systemie jako jedno zatrudnienie i dodawać kolejne umowy jako nowe warunki zatrudnienia?

Inna osoba prowadząca zajęcia podpisuje z uczelnią kilka umów cywilno-prawnych w ciągu roku akademickiego. Czy należy rejestrować każdą umowę jako kolejne zatrudnienie albo kolejny warunek zatrudnienia?

Co w sytuacji, gdy pracownik ma nową umowę o pracę, następującą od razu po poprzedniej umowie, a wszystkie pozostałe warunki zatrudnienia są takie same?

Czy pracownikowi, któremu kończy się umowa, ale otrzymuje następną, należy zamknąć zatrudnienie i wprowadzić kolejne?

Pracownik uzyskał akt mianowania. Czy trzeba zakończyć dla niego zatrudnienie na poprzednim stanowisku i dodać nowe? Czy potrzebne są nowe oświadczenia o reprezentacji dyscyplin i o liczbie N?