Stanowisko ministerstwa:

Wykaz pracowników – jest wykazem nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu. Doktoranci, którzy nie są zatrudnieni w uczelni, a prowadzą w niej zajęcia – są „innymi osobami prowadzącymi zajęcia”.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 201 ust. 5 określa, iż program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Stosownie do przepisu, praktyki zawodowe realizowane są na podstawie programu kształcenia, a nie w ramach stosunku pracy nawiązywanego z nauczycielem akademickim na podstawie umowy o pracę.  W związku  z powyższym, prowadzenie czy też współprowadzenie zajęć w ramach praktyk zawodowych, wynikającego z planu studiów, jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, iż doktorant jest inną osobą prowadzącą zajęcia i winien znaleźć się w ww. wykazie.