Powrót do listy

Komunikat w sprawie rejestracji doktorantów w POL-on, którzy wznowili lub zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1.10.2019 r

„Z dniem 1 października 2019 r. zablokowano w Systemie POL‑on możliwość dodania nowych studiów doktoranckich oraz nowych doktorantów. Z uwagi na zgłoszenia instytucji, dotyczące przeniesień i wznowień doktorantów w ramach studiów doktoranckich kontynuowanych na starych zasadach informujemy, iż zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wskazujemy, iż w art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) określono, iż organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich. Do uchwalania regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 161 i 162 ustawy.

W art. 162 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym określono, iż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając m. in. warunki zmiany kierunku lub formy studiów. Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. poz. 1302), postanowienia regulaminu studiów określają warunki zmiany kierunku lub formy studiów.

Wyjaśniamy, iż w tak wyznaczonym zakresie nie mieści się cały zakres wskazany w art. 162 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zwracamy uwagę, iż kształcenie na studiach doktoranckich jest realizowane w zakresie dyscyplin naukowych, nie zaś w obrębie kierunków studiów. Ponadto, uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do prowadzenia badań naukowych w określonej dziedzinie i dyscyplinie nauki lub sztuki, które mają prowadzić do zdobycia kwalifikacji trzeciego stopnia. Należy przyjąć, iż rozstrzygnięcie, czy na studiach doktoranckich możliwe jest przeniesienie doktoranta ze studiów prowadzonych w jednej jednostce organizacyjnej na studia prowadzone w innej jednostce ma charakter rozstrzygnięcia merytorycznego i pozostaje w zakresie autonomii jednostki prowadzącej studia doktoranckie.

W zakresie „wznowienia” na studiach doktoranckich, wyjaśniamy, iż w opinii Ministerstwa, w przypadku prawomocnego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich oraz przejawianej woli kształcenia na tych studiach, niezbędne byłoby ponowne przejście procedury rekrutacyjnej, o której mowa w art. 196 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Mając na uwadze art. 279 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie jest to w tej chwili już możliwe.”