Stanowisko ministerstwa:

Źródła pochodzenia środków to wszystkie przychody, jakie podmiot uzyskał, z rozbiciem na 3 pozycje zawierające środki z:
– działalności gospodarczej, z komercjalizacji oraz z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
– budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i z programów ramowych,
– innych źródeł.