dane finansowe

Czy w zakresie pozycji „Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem” należy podać (zgodnie z PNT-01 dział 1 wiersz 1) pełną kwotę w złotych (źródłową, bez zaokrągleń) czy zaokrągloną (dla celów PNT)?

Czy pozycja „Źródła pochodzenia środków ogółem” dotyczy aktualnie całości kosztów zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat?

Jakie dane należy wprowadzać w części Przychody z usług badawczych na zlecenie?

Czy dane finansowe mogą rejestrować zarówno podmioty sfederowane jak i sama federacja (każda na swoim koncie zgodnie ze swoją realizacją finansową)?

Czym jest tytuł przychodu? Czy to nazwa wykonanej usługi badawczej, czy numer umowy lub zamówienia?

Z uwagi na brak ukończonego sprawozdania finansowego przez uczelnie, spływ dokumentów i różnego rodzaju rozliczenia termin 15.01 nie jest możliwy do spełnienia. Czy ministerstwo rozważa zmianę terminu?

Jak w zakładce „usługi badawcze na zlecenie” w zestawieniu za dany rok dodać większą ilość prac zleconych, zrealizowanych dla rożnych podmiotów?

W przypadku usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych systematycznie wykonywanych, powtarzających się i bardzo drobnych. Jak powinny być wprowadzane: Tytuł uzyskania przychodu i Podmiot zlecający?

Według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe?

Jaki będzie zakres danych finansowych migrowanych do POL-on 2.0? Kiedy nastąpi ta migracja?

Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?

Jaka rola będzie pozwalała na dostęp do danych w module „Dane finansowe instytucji”?