Migracja dotyczyć będzie danych o:

  1. nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe,
  2. źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych (bez informacji o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Migracja obejmie okres sprawozdawczy za rok budżetowy 2017 lub później, włącznie z okresem sprawozdawczym za rok budżetowy 2020.

Należy mieć na uwadze, że migracji podlegać będą tylko takie dane, które zostały zaraportowane dla jednostki głównej (z pominięciem jednostek podrzędnych).

Migracja powinna nastąpić po udostępnieniu modułu Dane finansowe instytucji w systemie POL-on 2.0. Jednocześnie nastąpi także wyłączenie możliwości dalszego wprowadzania danych w POL-on 1.