Powrót do listy

Interpretacja ministerstwa w sprawie tego według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe

W nawiązaniu do ostatnich zapytań dotyczących wykazywania wartości przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przychodów z tytułu świadczenia usług badawczych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki (wartość brutto lub netto), biorąc pod uwagę różnorodność podmiotów podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej (uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne podmioty, w tym różne rodzaje spółek i fundacje), a także różne, przyjęte przez te podmioty zasady rozliczania środków, w celu zapewnienia równych szans w tej części ewaluacji, uprzejmie informujemy, że powyższe przychody powinny zostać wykazane wg wartości NETTO. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Z uwagi na wcześniejsze informacje o wykazywaniu kwot brutto, prosimy o dokonanie niezbędnych korekt w systemie w stosunku do już sprawozdanych informacji.