Zgodnie z treścią art. 346. 1. Pkt 15-15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

  1. nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe,
  2. źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych (w tym o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki), a także
  3. przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

Szczegóły gromadzonych danych w każdym z wyżej wymienionych wykazów wskazane są w § 5 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.