Powrót do listy

Komunikat ministerstwa ws. konieczności usunięcia błędnych wpisów w zakładce przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią przepisu § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia ws. POL‑on, w systemie gromadzi się m.in. dane w zakresie wysokości środków pochodzących z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów NIENALEŻĄCYCH do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Tym samym do systemu POL‑on NIE NALEŻY wprowadzać danych na temat przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego, wyraźnie wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wykaz instytucji znajduje się na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki

Analiza sprawozdanych danych wykazała, że w systemie zarejestrowano wiele niepoprawnych wpisów.

W związku z powyższym, wszystkie wpisy dot. przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie:

  • uczelni;
  • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Polskiej Akademii Nauk;
  • instytutów naukowych PAN;
  • instytutów badawczych;
  • międzynarodowych instytutów naukowych;
  • Centrum Łukasiewicz i instytutów działającego w ramach Sieci;
  • Polskiej Akademii Umiejętności;
  • innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, zarejestrowanych w wykazie instytucji POL‑on;

powinny zostać niezwłocznie, nie później jednak niż do 31 stycznia br., usunięte z systemu POL‑on. Wpisy te mogą doprowadzić do uzyskania przez podmiot niewłaściwego wyniku w ewaluacji jakości działalności naukowej.