Stanowisko Ministerstwa:

Doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” odbywa kształcenie na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia w szkole doktorskiej ustala w uczelni senat po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów. Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ani zasady programu „Doktorat wdrożeniowy” zawarte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu nie wypowiadają się na temat konieczności opracowania odrębnych programów kształcenia dla uczestników programu, pozostawiając w tym względzie autonomię uprawnionym podmiotom.