Zgodnie z art. 348 ust. 1 pkt 2 d ustawy 2.0, Baza dokumentów w postępowaniach awansowych obejmuje imiona i nazwisko członka komisji habilitacyjnej, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia. Numer PESEL członka komisji habilitacyjnej jest zatem obligatoryjną informacją podlegającą rejestracji w POL-onie.

Stanowisko ministerstwa: Odnosząc się do braku wiedzy podmiotów habilitujących w zakresie numerów PESEL członków komisji habilitacyjnej należy zauważyć, iż przedmiotowa kwestia dotyczy przepływu informacji bezpośrednio między ww. podmiotami a Radą Doskonałości Naukowej. Ministerstwo nie jest uprawnione do „pośrednictwa” w przekazywaniu numerów PESEL członków komisji habilitacyjnej. Dane w przedmiotowym zakresie podmioty habilitujące powinny uzyskać bezpośrednio od Rady Doskonałości Naukowej.

W opinii resortu brak danych w przedmiotowym zakresie nie uniemożliwia natomiast wprowadzenia do Systemu POL-on pozostałych informacji, w których posiadaniu znajduje się już podmiot habilitujący. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496) organy właściwe aktualizują dane w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie. W świetle przywołanej regulacji można – zdaniem Ministerstwa – przyjąć, że dane dotyczące członków komisji habilitacyjnej zostaną uzupełnione w Systemie POL-on przez podmiot habilitujący po uzyskaniu informacji w przedmiotowym zakresie.