Interpretacja ministerstwa: Zawieszenie w prawach studenta nie jest przesłanką do skreślenia z listy studentów. Student zawieszony nadal posiada status studenta, jednakże nie może korzystać z praw jakie wynikają z tego statusu.

W sytuacji zawieszenia studenta w prawach studenta (np. w sytuacji wszczęcia postępowania dyscyplinarnego) student ten pozostaje na semestrze, na którym został zawieszony do czasu „odwieszenia” (ponownego przywrócenia w prawach studenta).