Roczny wymiar zajęć dydaktycznych jest to wartość zatwierdzona przez władze uczelni w zakresie przydziału zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki. Należy w tym miejscu wpisać całe planowane pensum, w którym zawarta będzie już informacja o tym, czy ktoś w danym roku akademickim będzie miał zwiększone pensum z racji wykonywania godzin ponadwymiarowych (zastępując innego nauczyciela akademickiego będącego, np. na urlopie dla poratowania zdrowia).