Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w takim przypadku, zgodnie z art. 189 ustawy 2.0 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ww. ustawy. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Wobec braku regulacji szczególnych zastosowanie znajdzie art. 61 § 3 k.p.a., zgodnie z którym datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W związku z powyższym datą wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest data doręczenia wniosku podmiotowi doktoryzującemu.

Ponieważ do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dołącza się rozprawę doktorską, datą złożenia rozprawy będzie również data jej doręczenia podmiotowi doktoryzującemu.

Przepisu zawartego w art. 204 ust. 1 ustawy 2.0, zgodnie z którym kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, nie należy utożsamiać ze złożeniem rozprawy doktorskiej na podstawie art. 189 ww. aktu normatywnego. Są to dwie odrębne czynności. Baza dokumentów w postępowaniach awansowych dotyczy postępowań awansowych, a nie szkół doktorskich.