Odpowiedź ministerstwa: W systemie wskazuje się jedynie nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zarejestrowane w POL-on, to podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, Podmioty spoza bazy traktuje się jako nietworzące system szkolnictwa wyższego i nauki (mogą tworzyć, ale nie jest to potwierdzone).