Stanowisko ministerstwa:
W systemie POL-on należy raportować wszystkie inwestycje realizowane przez instytucję. Katalog inwestycji innych jest katalogiem otwartym, w którym należy sprawozdawać wszystkie inwestycje, niebędące inwestycjami związanymi z działalnością naukową albo kształceniem.
W ramach inwestycji związanych z działalnością naukową należy raportować inwestycje aparaturowe w zakresie zakupu, wytworzenia oraz rozbudowy aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500 000 zł, inwestycje budowlane, inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości oraz inwestycje współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt4, lit. a obejmuje m.in. inwestycje w zakresie nieruchomości i pozostałych środków trwałych. Dla środków trwałych związanych z kształceniem nie jest określony minimalny próg kwotowy, zarówno w ww. ustawie, a także w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizacje inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, to zastosowanie mają przepisy ustawy o rachunkowości definiujące środki trwałe.