Interpretacja ministerstwa: Studia w uczelni są prowadzone w ramach kierunku studiów. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie definiuje terminu „specjalność”. Student, studiuje i kończy studia na kierunku, na którym uczelnia może prowadzić specjalności.

W związku z powyższym student studiując na danym kierunku studiów nie może być ponownie zrekrutowany na ten sam kierunek. Oznacza to, że student powinien najpierw zakończyć odbywanie studiów (czy to poprzez ich ukończenie, czy też skreślenie z listy studentów), a następnie może być ponownie zrekrutowany.