Stanowisko ministerstwa: Postępowanie w przypadku kiedy projekt jest przenoszony między instytucjami.

Każde przeniesienie projektu wykonywane jest na podstawie porozumienia stron lub innej trójstronnej umowy.

Podmiot, który pozyskał projekt i przekazuje go do realizacji innemu podmiotowi koryguje na podstawie porozumienia trójstronnego (lub umowy) informacje o zakończonym projekcie z dniem przekazania projektu. W związku z tym następuje konieczność aktualizacji danych, w tym: daty zakończenia projektu, daty rozliczenia środków, daty zakończenia kierowania projektem przez kierownika projektu.

Podmiot, który przejmuje realizację projektu traktuje porozumienie trójstronne (umowę) jako „dzień wydania decyzji lub podpisania umowy”, tj. dzień przyznania środków na realizacje projektu. W tej sytuacji data rozpoczęcia projektu, wynika bezpośrednio z porozumienia od kiedy projekt jest realizowany w drugim podmiocie.

Podmiot przejmujący projekt w środkach przyznanych na realizację projektu wprowadza wartość środków wynikających z porozumienia trójstronnego (umowy) tj. przyznane środki na kontynuacje projektu pomniejszone o wartość rozliczonych środków przez podmiot pierwotny od całości przyznanych środków w projekcie.

W zakresie danych dotyczących Kierownika projektu data rozpoczęcia kierowania projektem pokrywa się z datą od kiedy podmiot przejmujący rozpoczyna realizację projektu.