projekty naukowe

Jak należy dokonać aktualizacji rekordu w module Projekty naukowe w przypadku, gdy instytucją finansującą, z którą zawarta była umowa było Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), a aneks dotyczący zwiększenia wartości projektu został podpisany z Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN)? Jest to ten sam podmiot, ale ze zmienioną nazwą.

Czy w przypadku projektu międzynarodowego jako wartość projektu należy wprowadzić środki finansowe z naszej umowy (chociaż projekt ma o wiele większą wartość)? 

W jakich przypadkach należy dokonać powiązania kierownika z pracownikiem jednostki?

Jaką datę podpisania umowy należy przyjąć w przypadku projektu Horyzonty 2020? Czy pomiędzy Koordynatorem a KE (lub Agencją), czy ostatnią jaką złożył partner? Umowa pomiędzy Koordynatorem a Agencją jest wcześniejsza.

Czy doktoraty wdrożeniowe powinny zostać wprowadzone w module Projekty naukowe?

Czy jest możliwość zmigrowania danych o projektach z profili już nieistniejących instytutów, które weszły w skład nowopowstałego instytutu (Sieć Badawcza Łukasiewicz)?

Instytut powstał w wyniku połączenia dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Profile tych instytutów zostały zamknięte w POL-on. Czy mamy uzupełniać dane o projektach w profilach nieistniejących instytutów?

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie umowę z instytucją finansującą podpisuje tylko Lider partnerstwa. Czy jako partner mamy też wpisać dane z umowy z instytucją finansującą, czy dane z umowy partnerskiej ? Jako partner nie podpisaliśmy umowy z instytucją finansującą.

Czy jeżeli projekt oznaczony jest jako „Dane prawidłowe – nie wykryto błędów” oznacza, że wszystkie dane wymagane do ewaluacji zostały wprowadzone?

Czy w module Projekty naukowe należy sprawozdawać Diamentowe Granty?

Jak traktować pojęcie przyznanych środków w przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych?

Czy projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ powinny być rejestrowane w module projekty naukowe?

Jak traktować projekty, które zostały przeniesione na inny podmiot (pracownik zmienił zatrudnienie i zabrał ze sobą projekt)?

Czy wpisujemy do POL-on: SPUB (na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego), Fundusz Młodych Naukowców, NAWA-Polonium (wymiana bilateralna naukowców), Stypendia MNiSW?

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić projekty uzyskane w ramach przedsięwzięć MNiSW: „Premia na Horyzoncie” i „Granty na granty – promocja jakości” oraz w ramach programów NCBR: „Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2” i „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R-INFRASTART”?

Gdzie znajdę informację o tym jakie projekty będą uwzględnione w procesie ewaluacji?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty finansowane z dotacji celowej?

Czy w module projekty naukowe w POL-on 2.0 wpisujemy również projekty od 01.01.2017 roku finansowane z subwencji ministerialnej tzw. badania statutowe?

Czy w module Projekty naukowe należy rejestrować tematy badawcze realizowane z subwencji? Czy należy rejestrować prace B+R zlecane z przemysłu, zamówienia przedkomercyjne NCBiR?

Jak wprowadzić projekt, do którego podpisana została umowa ramowa np. na cztery lata i jednocześnie podpisywane są dodatkowo umowy szczegółowe na poszczególne lata? Środki finansowe przyznawane są co roku w ramach umowy szczegółowej i tak też są rozliczane.

Czy do POL-onu wprowadzamy wszystkie projekty, które realizowaliśmy w latach 2017-2021, w których byliśmy liderem, czy także mamy obowiązek wprowadzenia tych, w których byliśmy konsorcjantem?

Czy lider wpisuje wszystkie jednostki współrealizujące projekt? Jeżeli tak, to w jaki sposób pozyskiwać informacje o dyscyplinach danych jednostek?

Jak wprowadzić projekt, który trwa od 2015 i jest finansowany etapami/latami np. 2016, 2018 itp.? Jak zarejestrować dane dotyczące finansowania?

Czy do POL-on w zakładce „Projekty naukowe” można wpisać projekty, które uzyskały finansowanie przed okresem objętym ewaluacją, a jedynie częściowo były realizowane w okresie objętym ewaluacją. Na przykład: pracownik otrzymał finansowanie w 2015 roku, a projekt był realizowany w latach 2015-2018.

Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie już tylko do odczytu? W jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Czy projekty Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN powinny być wpisywane w aplikacji?

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy uzupełniamy dane od 2017 r. projektów, które w 2017 roku się jeszcze kończyły, czy tylko te, które się zaczynały od tego roku?

Czy do modułu Projekty naukowe będzie trzeba wprowadzać „opis efektów”?

Czy w systemie należy wpisywać dane pochodzące z umowy w jej pierwotnym brzmieniu czy też każdorazowo aktualizować je po zawarciu aneksu do umowy o finansowanie lub po rozliczeniu projektu?

Jak należy rozumieć datę “zakończenie realizacji projektu”?

Do kiedy należy uzupełnić informacje o projektach i komercjalizacjach?