Stanowisko ministerstwa:

Pytanie dotyczy doktoranta studiów doktoranckich, który wszczyna (wszczął) postępowanie o nadanie stopnia doktora już na nowych zasadach. Tutaj trzeba wskazać na regulację zawartą w art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) wskazującą wprost, że w przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Zatem kwestia, czy dany podmiot doktoryzujący zaakceptuje zaproponowanego przez doktoranta kandydata na promotora, czy też odrzuci konkretną kandydaturę wskazując inną osobę, ma znaczenie drugorzędne.

Datą wiążącą jest data doręczenia podmiotowi doktoryzującemu wniosku o wyznaczenie promotora (lub promotorów). Tę datę należy zarejestrować w POL-onie i to od niej liczony jest termin na zarejestrowanie postępowania.