tryb studia doktoranckie

Jak odzwierciedlić w systemie przypadek doktoranta, który kształcił się w starym trybie (studia doktoranckie) lub został skreślony z listy doktorantów, a ostatecznie obronił pracę doktorską eksternistycznie?

Proszę o opisanie ścieżki postępowania w przypadku osoby, która była zarejestrowana w ramach trybu przygotowywania rozprawy „studia doktoranckie”, następnie zdecydowała się na tryb eksternistyczny.

Czy należy zmieniać dyscyplinę studiów doktoranckich jeżeli jest inna niż dyscyplina, w której został wszczęty przewód doktorski (na nowych zasadach)?

Jeżeli datą wszczęcia postępowania na doktora (tryb: studia doktoranckie) jest data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, to co w sytuacji, jeśli organ uczelni/instytutu nie wyrazi zgody na wyznaczenie tej osoby, o którą wnioskuje doktorant? 

Co oznaczają „data wszczęcia postępowania” i „data złożenia rozprawy” w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – tryb studia doktoranckie?