Według stanowiska MNiSW student, który studiuje i kończy studia na kierunku, na którym uczelnia prowadzi specjalności – otrzymuje jeden dyplom ukończenia studiów (z wyłączeniem indywidualnych studiów międzydziedzinowych/międzyobszarowych, których program może przewidywać uzyskanie dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy 2.0) oraz suplement do dyplomu z informacją o ukończonej specjalności. System POL-on jest zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami – uczelnia nie może zatem wprowadzić do POL-on kilku dat zakończenia studiów na danym kierunku (z wyjątkiem sytuacji, kiedy absolwent ponownie zostanie przyjęty na studia ten sam kierunek i je ukończy). W systemie uczelnie nie raportują studiów w podziale na specjalności.