Roczny wymiar zajęć dydaktycznych jest to wartość zatwierdzona przez władze uczelni w zakresie przydziału zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki. Należy w tym miejscu wpisać całe planowane pensum, w którym zawarta będzie już informacja o tym, czy ktoś w danym roku akademickim będzie miał zwiększone pensum z racji wykonywania godzin ponadwymiarowych (zastępując innego nauczyciela akademickiego będącego, np. na urlopie dla poratowania zdrowia), czy też zmniejszone z racji pełnienia funkcji.

Wartość tę należy wpisać przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest to zatem wartość planowana (deklaratywna). Nie należy aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale zajęć poszczególnym pracownikom.