Stanowisko ministerstwa:

Studia są prowadzone na kierunku i kandydaci są przyjmowani na kierunek studiów. W ramach jednego kierunku studiów uczelnia może prowadzić dwie formy studiów – stacjonarną i niestacjonarną, nie oznacza to jednak, że może przyjmować danych kandydatów jednocześnie na obie formy.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyraźnie odróżnia dwie formy studiów (art. 63, 65, 79) i wskazuje na odrębne wykazywanie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – np. w odniesieniu do nazwy „akademia nauk stosowanych” (art. 16 ust. 1a pkt 2).

Na studiach na danym kierunku obowiązuje jeden program studiów (te same efekty uczenia się dla obu form studiów), niezależnie czy uczelnia prowadzi te studia w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, czy też w obu formach.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PSWN – zajęcia na studiach stacjonarnych są prowadzone odrębnie od zajęć na studiach niestacjonarnych.

Ustawa PSWN nie daje uczelni podstawy do organizacji „mieszanej” formy studiów, w ramach której student mógłby odbywać część zajęć na studiach stacjonarnych, a drugą część – na niestacjonarnych.
W statystyce publicznej prowadzonej przez GUS oraz w Systemie POL-on oddzielnie są wykazywani studenci studiów stacjonarnych i studenci studiów niestacjonarnych.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 5 ustawy PSWN student ma prawo do ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne albo niestacjonarne, zgodnie z zapisami regulaminu studiów – co oznacza, że może odbywać studia tylko w jednej z tych form.

Absolwent studiów uzyskuje jeden tytuł zawodowy i otrzymuje jeden dyplom ukończenia studiów, w którym – jako element obowiązkowy – uczelnia wpisuje formę studiów (a nie formy studiów). Wydanie absolwentowi, który ukończył JEDNE studia, więcej niż jednego dyplomu możliwe jest wyłącznie w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych, o których mowa w art. 59 ustawy PSWN, przy czym dyplomy te również nie dotyczą form studiów, a różnych kierunków studiów.

System POL-on umożliwia rejestrację studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu wielokrotnie, pod warunkiem, że nie nakładają się one w czasie. System POL-on zgłasza błąd każdorazowo, gdy następuje próba zarejestrowania studiów toczących się równolegle na tym samym kierunku, poziomie i profilu. Wyjątkiem jest Filologia, w ramach której możliwe jest realizowane kształcenia na różnych językach filologii w tym samym czasie.

Zgodnie z komunikatem, reguła POL_3395 – nie można studiować w tym samym czasie na wielu uruchomieniach tego samego kierunku studiów, została czasowo wyłączona aby uczelnie mogły dostosować wewnętrzne akty prawne w powyższym zakresie. Reguła ta ma zostać ponownie włączona 01.10.2024 r. dla osób przyjmowanych na pierwszy rok studiów.