studenci

Dlaczego nie widzę studiów studenta odbywanych na innej uczelni?

Jaka jest podstawa prawna reguły walidacyjnej, która uniemożliwia zaraportowanie studiów studenta na dwóch uruchomieniach tego samego kierunku (Błąd POL-on 3395)?

Jak należy zachować się w sytuacji, gdy kierunek studiów ulegnie zmianie w kontekście przypisanych do niego studentów?

Jakie operacje można wykonać u studentów ze studiami zakończonymi tj. po wprowadzeniu daty skreślenia lub obrony?

Do kiedy będzie utrzymywany import danych za pomocą XML?

Jaką wartość należy wskazać w danych studenta dotyczących studiów, które zostały zmienione ze studiów samodzielnych na wspólne lub ze studiów wspólnych na samodzielne (znacznik „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych”)?

Czy w danych studenta można wprowadzić wartość „Tak” w polu „Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?” dla studiów aktualnie prowadzonych w sposób samodzielny, które były przez pewien czas prowadzone wspólnie z innym podmiotem? W tym przypadku nie wszyscy studenci danego kierunku odbywają kształcenie na studiach wspólnych, a jedynie studenci określonych roczników.

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Czy w sprawozdaniu S-10 w sekcji 6 (Cudzoziemcy polskiego pochodzenia) wykazujemy tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?

Jak zaraportować studenta, który nie ma nazwiska?

W jaki sposób rejestrować informację o numerze dyplomu studiów wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia prowadzone z uczelnią zagraniczną w ramach współpracy, które jednocześnie nie są studiami wspólnymi w myśl art. 60 UPSWiN?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Kiedy należy wprowadzić datę skreślenia do systemu?

Co oznacza w Systemie POL-on data skreślenia? Jaką datę uczelnia powinna wpisać w pole data skreślenia?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

W jaki sposób umieścić w systemie POL-on informację o stwierdzeniu nieważności dyplomu ukończenia studiów?

Jaką podstawę przyjęcia i kształcenia cudzoziemców należy wskazać studentom, którzy wznawiają studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. lub kontynuują studia rozpoczęte przed 1 października 2019 r. na innym kierunku, profilu po skreśleniu?

Od jakiego terminu będzie obowiązywało zgłaszanie „ciągłe” i w którym POL-on 1.0 czy 2.0 będzie ono dokonywane?

Od kiedy będzie obowiązkowe zgłaszanie studentów tylko w POL-on 2.0 XSD 8.0?

Czy osoby podsiadające polskie pochodzenie z ustawy o repatriacji również powinny być uwzględniani jako posiadacze Karty Polaka?

Jaką podstawę należy wybrać w przypadku studentów przyjętych na podstawie tzw. ustawy „przejściowej” (art. 222) na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych od roku akademickiego 2019/2020?

Czy w module Studenci należy rejestrować studenta cudzoziemca, studenta innej uczelni, który realizuje studia kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu? Taki student spędza na uczelni polskiej semestr lub rok. Czy powinien zostać zarejestrowany na okres pobytu?

Jaką podstawę przyjęcia i studiowania należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci decyzją administracyjną rektora na podstawie umowy między uczelniami? Umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię czy decyzji administracyjnej rektora?

Jaką podstawę zwolnienia z opłat należy wpisać cudzoziemcom, którzy zostali przyjęci (wpisem na listę studentów) na kierunek odpłatny, prowadzony w języku angielskim w przypadku, gdy cudzoziemiec jest z Unii Europejskiej?

Jak zgłosić studenta na ostatnim roku studiów kierunku, który jest wygaszany, a nie ma tego kierunku w nowym POL-onie? Student obroni się dopiero w semestrze letnim.

Czy jeśli student nie posiada podstawy do zwolnienia z opłat, ale złoży wniosek do rektora o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, a rektor go zwolni (np. z powodu ciężkiej sytuacji materialnej), to czy w podstawie zwolnienia z opłat studentów zagranicznych zaznaczamy decyzję administracyjną rektora, a jeśli tak, to kiedy? (Czy jest to uzależnione od wysokości zwolnienia, np.: 20%, 60%, 100%)? Czy dotyczy to tylko cudzoziemców przyjętych od 1.10.2019 r.?

Czy jest możliwość sprawdzenia konkretnych błędów w plikach importowych?

Jak zarejestrować studentów na kierunkach wygaszanych? System POL-on przy przesyle takich studentów zwraca błąd: „Nie można zarejestrować studenta na kierunku wygaszanym”.

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

Do kiedy będzie dostępne zgłaszanie studentów przez POL-on 1.0 w formacie XSD 7.6?

Czy istnieje możliwość przypisania jednocześnie decyzji Rektora oraz decyzji Dyrektora NAWA jako podstawy studiowania studenta zagranicznego?

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma listy uprawnień do kierunku chociaż była w starym POL-onie?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Mam wątpliwość odnośnie osoby, cudzoziemca z I roku, który ma obywatelstwo i pochodzenie niemieckie, nie ma obywatelstwa polskiego, ale jego kraj urodzenia to Polska. Czy tego studenta uwzględniamy w sprawozdaniu jako Polaka czy cudzoziemca?

Jak zarejestrować studenta oczekującego na obronę?

Jaką podstawę studiowania należy zarejestrować studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Czy należy wprowadzać informacje o Karcie Polaka i państwie urodzenia dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.?

Kto ma obowiązek wprowadzania danych studentów ze studiów wspólnych?

Co oznacza „miejsce zamieszkania studenta”? (miasto/wieś)