Dokumentem potwierdzającym polskie pochodzenie będzie jeden z wymienionych dokumentów:

Karta Polaka lub decyzja o uznaniu polskiego pochodzenia oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

  1. polskie dokumenty tożsamości;
  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające wpis  informujący o narodowości polskiej;
  5. dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być również inne dokumenty, a w szczególności:

  1. rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
  2. potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
  3. Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

http://archiwalna.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-staly/dla-cudzoziemca-posiadajacego-polskie-pochodzenie/

lub

http://archiwalna.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-staly/dla-posiadacza-waznej-karty-polaka/

W związku z powyższym nie musi to być jedynie decyzja o posiadaniu polskiego pochodzenia wydana przez konsula lub wojewodę czy Karta Polaka. Uczelnia po przedstawieniu przez kandydata jednego z wymienionych wyżej dokumentów powinna ocenić posiadanie polskiego pochodzenia na podstawie ustawy o repatriacji lub dokumentu potwierdzającego zamiar pozostania w Polsce na stałe (zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca posiadającego polskie pochodzenie lub zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza ważnej Karty Polaka).