GUS

Jak należy wykazać w sprawozdaniu dane dla przypadków, dla których nie mamy danych o obywatelstwie lub Karcie Polaka?

Czy w sprawozdaniu wykazywać osoby, które wyjeżdżają za zgodą władz uczelni – ale nie mają żadnego z wymienionych statusów, np. są zatrudnione na umowę zlecenie w projekcie badawczym realizowanym przez uczelnie.

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać przyjazdy osób, które realizują w uczelni kursy języka polskiego dla obcokrajowców, nie mają statusu studenta ale mają stypendium NAWA – czy wszystkich, czy tylko stypendystów NAWA?

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać mobilności studentów w ramach studiów wspólnych?

Czy w dziale 3 i 4 sprawozdania należy wykazać mobilności w ramach Programu Działania „Maria Skłodowska-Curie” (Horyzont Europa) – program mobilnościowy, przyjazdy na 3 lata, czy wykazywać, czy wykazywać każdego roku?

W jaki sposób sprawozdać mobilność – czy wartości należy rozbić na programy czy bardziej szczegółowo na projekty? odp.: Należy podać ogólnie mobilności w ramach programów np. NAWA.

Zgodnie ze wskazaniami GUS w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz, czy ta sama reguła obowiązuje dla studentów, doktorantów, pracowników w dziale 3 i 4? Czy w przypadku większej liczby mobilności jednej osoby mamy wykazać każdą z nich?

Czy określenie „pozostali pracownicy” odnosi się także do pracowników administracji i obsługi? (S-M)

Za jaki okres należy wykazać wyjazdy/przyjazdy? Wszystkie zrealizowane w 2023 r.? 

W jaki sposób wykazać pobyty (przyjazdy/wyjazdy), które miały miejsce na przełomie dwóch lat kalendarzowych (tj. w okresach obejmujących grudzień-styczeń)? Wg jakich zasad przypisywać daną mikromobilność do danego roku kalendarzowego? Czy za 2023 należy wykazać np. 90-dniową mobilność, której część (np. 20 dni) zrealizowanych było jeszcze w grudniu 2022 roku?

Przy założeniu, że mamy wykazać wyjazdy i przyjazdy, które miały miejsce w 2023 roku proszę o wykładnię jak wykazywać mobilności, które mają miejsce na przełomie 2023/2024. Czy należy je wykazać dwukrotnie w roku 2023 i 2024?

Czy w działach 3 i 4 mamy wskazać konkretne nazwy programów mobilnościowych czy możemy przyjąć podział taki jak w dziale 1 i 2?

Zgodnie z komunikatem – w odniesieniu do planowanego wcześniej zakresu danych podjęto decyzję, że w działach 3 i 4 nie będą zbierane dane o absolwentach (kolumny 14 i 15).Czy nie nastąpiła jakaś pomyłka – czy nie powinno być, że w działach 1 i 2 nie będą zbierane dane o absolwentach (kolumny 1 i 2, 7 i 8, 13 i 14) ?

Co należy rozumieć pod pojęciem program/inicjatywa mobilności – czy mamy przekazać dane o wszystkich wyjazdach zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników, które miały miejsce w 2023 roku?

Czy dane o mikromobilnościach krajowych nie będą zbierane tylko w tym roku a w kolejnych latach będziemy zobowiązani do przekazywania tych danych?

Czy w sprawozdaniach S-M będzie zbierana również mikromobilność krajowa?

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

Jak należy interpretować pytania dotyczące studiowania za granicą i praktyk podczas takiego pobytu w sprawozdaniu S-M o mobilności absolwentów? Czy raportujemy tylko praktyki wynikające  z programu studiów, czy także  dodatkowe? (W przypadku marynarzy dodatkowe praktyki są częste, ponieważ wiążą się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych)

Kiedy na stronie POL-onu będą dostępne sprawozdania GUS-owskie?

Czy w plikach GUS zostanie już zmieniony kraj pochodzenia na kraj urodzenia?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

Jak zamknąć sprawozdanie S-12 w przypadku błędu rozbieżności między działami 11 i 6 w sytuacji, gdy wykazana liczba studentów, którzy otrzymali stypendium w grudniu, różni się od liczby doktorantów w szkole doktorskiej (według stanu na 31.12)?

Czy w sprawozdaniu S-10 w sekcji 6 (Cudzoziemcy polskiego pochodzenia) wykazujemy tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?

W jaki sposób i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską)? Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości.

Czy w S-10, Dział 8 (Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ) wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?

Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny – bezpłatny i program anglojęzyczny – płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu, co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W POL-on 2.0 istnieją osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego. Czy planujecie Państwo zmianę w tym zakresie?

Jakie są godziny przeliczenia danych w POL-on w ramach sprawozdań GUS bazujących na wykazie studentów w POL-on?

Czym jest znacznik „W procedurze skreślenia” i jakich przypadków dotyczy?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania oraz na praktyki (ta sama destynacja lub dwie różne)?

Jak należy wykazać w sprawozdaniu o mobilności absolwenta, który w ramach tego samego cyklu studiów wyjeżdżał za granicę w celu studiowania dwukrotnie, ale do dwóch różnych państw?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. w ogóle nie należy wykazywać danych dotyczących filii, czy też należy je połączyć z danymi instytucji głównej?

Czy w sprawozdaniu o mobilności za 2019 r. należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. oraz uczestniczyli w mobilności w roku akademickim 2018/19, czy także w latach wcześniejszych?

Co mam zrobić, jeśli mój podmiot nie ma danych kwalifikujących się do sprawozdania o mobilności (S-M)?

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania będzie jeszcze możliwość dokonywania w nim korekty?

Jak mogą sprawdzić, czy wyliczenia zostały już odświeżone po wprowadzonych przeze mnie zmianach (uzupełnieniu rejestrów źródłowych lub zaimportowaniu pliku dla działu)?

Choć mogę pobrać dane statyczne dla wybranego działu, nie mogę jednak pobrać całości sprawozdania. Co robić?

Mam wątpliwość odnośnie osoby, cudzoziemca z I roku, który ma obywatelstwo i pochodzenie niemieckie, nie ma obywatelstwa polskiego, ale jego kraj urodzenia to Polska. Czy tego studenta uwzględniamy w sprawozdaniu jako Polaka czy cudzoziemca?

Jakie jest kryterium zaliczenia cudzoziemców do sekcji 3 lub 4 w sprawozdaniu S-10?

Nie mam dostępu do importu danych wybranego działu/pobrania danych dla danego działu/pobrania całości sprawozdania. System wyświetla komunikat o braku uprawnień. Co mogę z tym zrobić?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Chciałbym poprawić błędnie zaimportowane dane w wybranym dziale. Jak mam to zrobić?

Co mam zrobić, jeśli w mojej uczelni nie ma osób, które mogę uwzględnić w danych importowanych dla działu?

Dlaczego dla danego działu nie jest dostępny raport z danych statystycznych?

Dlaczego w raporcie z danych źródłowych nie ma informacji dotyczących niektórych działów/niektórych kolumn w dziale?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona mniejsza liczba niż faktyczna liczba studentów kierunku prowadzonego przez naszą uczelnię. Jaka jest tego przyczyna?

W raporcie z danych statystycznych działu została uwzględniona większa liczba niż liczba osób widoczna w raporcie z danych źródłowych. Jaka jest tego przyczyna?