W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi statycznymi a danymi faktycznymi sposób postępowania zależy od tego:

  • czy problem dotyczy danych wyliczanych automatycznie przez system,
  • czy też problem dotyczy danych importowanych przez użytkownika.

W pierwszym przypadku należy przede wszystkim zweryfikować raport z danych źródłowych, aby określić którzy z faktycznych studentów danego kierunku nie zostali uwzględnieni w wyliczeniach i dlaczego. Przyczyny mogą być następujące:

– dana osoba nie została zarejestrowana jako student tego kierunku na wykazie studentów w semestrze zimowym bieżącego roku sprawozdawczego. Wtedy należy uzupełnić wykaz studentów i poczekać na odświeżenie wyliczeń – wyliczenia zostaną skorygowane, a zarejestrowana osoba będzie uwzględniona w raporcie z danych źródłowych
– dana osoba studiuje na danym kierunku, ale w ramach studiów międzyobszarowych. Jest widoczna wtedy na raporcie z danych źródłowych w wierszu odpowiadającym studiom miedzyobszarowym, nie jest natomiast widoczna w wierszu odpowiadającym kierunkowi składowemu i tak samo jest ujęta w wyliczeniach statystycznych. Jest to prawidłowa sytuacja i nie wymaga korekty.

W drugim przypadku (rozbieżność dotyczy zaimportowanych danych) przyczyną może być błędnie wprowadzona wartość w pliku importowym. Aby to sprawdzić:

– sprawdzić, jakie dane zostały zaimportowane (korzystając z opcji „Pobierz zaimportowany plik”
– w razie potrzeby skorygować błędne dane i zaimportować plik ponownie,
– poczekać na odświeżenie danych.