S-10

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

S-10-W – Jako uczelnia wojskowa posiadamy kierunki dla studentów wojskowych, których nie prowadzimy dla studentów cywilnych. Tych kierunków nie ma zatem w POL-on i dlatego nie zaciągają się do sprawdzań GUS. Co powinniśmy z tym zrobić?

Czy w sprawozdaniu S-10 w sekcji 6 (Cudzoziemcy polskiego pochodzenia) wykazujemy tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?

W jaki sposób i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską)? Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości.

Czy w S-10, Dział 8 (Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ) wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?

Czy w S-10 w sekcji 4 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra” – wykazywani są wszyscy cudzoziemcy oprócz studentów studiujących w ramach programu ERASMUS?

Czy w S-10, w sekcji 3 dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich” należy wykazać osoby przyjęte przed 1.10.2019 r. czy również przyjęte po tej dacie, np. przyjęte decyzją Rektora, od których nie pobiera się opłaty za studia z związku z posiadaniem Karty Polaka? Zgodnie z objaśnieniem do do formularza S-10 wiersz ten dotyczy również „Innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy realizują studia wspólne prowadzone z podmiotem zagranicznym na podstawie Art. 60 UPSWiN?

W jaki sposób raportować studenta, który jest w trakcie skreślenia?

Jakie jest kryterium zaliczenia cudzoziemców do sekcji 3 lub 4 w sprawozdaniu S-10?