System wylicza dane na podstawie warunku: student ma uzupełnianą podstawę przyjęcia na studia inną niż „Student odbywa studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich”(na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego).

Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na stronach pomocy wiersz (sekcja) 4 dotyczy cudzoziemców przyjętych na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.