Należy rozróżnić studentów, którzy studiują w ramach studiów wspólnych, od studentów realizujących w polskiej uczelni w ramach współpracy międzynarodowej część programu studiów określonego przez inną uczelnię (tzn. realizują mobilność tylko na pewien okres np. jednego lub dwóch semestrów).

Studenci przebywający w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej nie są studentami polskiej uczelni (pozostają wciąż studentami swojej macierzystej uczelni, choć w Polsce korzystają z praw takich jak mają polscy studenci), w związku z czym brak jest podstaw do wprowadzania ich do wykazu studentów Systemu POL-on.