Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wykaz pracowników

Art. 343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:

21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

Art. 345. 1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:

16) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych;

Wykaz instytucji

Art. 346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:
5) działalności naukowej;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on​  z późn. zmianami

Wykaz pracowników

 • 2. ust. 10.W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:

7) informacje o osiągnięciach artystycznych:

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

 • 2. ust. 6. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2 ust. 10.

Wykaz instytucji

 • 5. ust. 3. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 5 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:

5) informacje, o których mowa w § 2 ust. 10;

Zakres danych

 • 2. ust. 10. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:

7) informacje o osiągnięciach artystycznych:

 • rodzaj osiągnięcia artystycznego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy
 • tytuł dzieła,
 • imiona i nazwiska pozostałych współautorów osiągnięcia artystycznego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,
 • dyscyplinę artystyczną, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • rok i nazwę państwa realizacji osiągnięcia artystycznego,
 • charakterystykę osiągnięcia artystycznego (maksymalnie 600 znaków ze spacjami),
 • rok i nazwę państwa pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,
 • zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (ogólnopolski, międzynarodowy),
 • przyznane nagrody i wyróżnienia krajowe lub zagraniczne:
  • nazwę konkursu,
  • rok przyznania,
  • podmiot przyznający,
 • charakterystykę nagrody lub wyróżnienia (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),
  • nazwę państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie,
 • umieszczenie w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury – w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego:
  • nazwę kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury,
  • nazwę państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury,
 • nazwę wydawnictwa, które wydało publikację z zakresu sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych lub sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki,
 • czy osiągnięcie artystyczne ma być uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej.

Podręcznik KEN

Podręcznik dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (plik pdf)

 

Terminy wprowadzania danych

Zakres danych o osiągnięciach artystycznych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9. ust. 3.) wraz z kolejnymi zmianami powinien zostać wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany (dane o pracownikach i doktorantach).

W przypadku osiągnięć artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji dane wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Zgodnie z komunikatem MEiN wsteczne uzupełnienie danych w systemie POL-on 2.0 od 1.01.2017 roku należy zakończyć do 30.06.2021 roku. MEiN nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie.

W module możliwe jest zaimportowanie danych o Osiągnieciach artystycznych wprowadzonych do starej aplikacji POL-on od 1.01.2017 r. Proces ten wymaga pobrania danych ze starej aplikacji za pomocą raportu wygenerowanego w Module Raporty (Obszar – Osiągnięcia artystyczne). Raport jest dostępny dla roli INST_OSIAG_ART_ADM.

Ścieżka dodawania danych o osiągnięciach artystycznych za pomocą plików importu została opisana w osobnym wpisie.

Role uprawniające użytkowników do dostępu do modułu osiągnięć artystycznych

Aby zarejestrować nowe osiągnięcie artystyczne, edytować lub usuwać osiągniecie zarejestrowane będziesz potrzebował par ról:

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku uczelni,
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku podmiotów naukowych.

Jeśli posiadasz tylko jedną ze wskazanych ról (rolę edycyjną tylko do Modułu Pracownicy lub rolę edycyjną tylko do Modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora)​ będziesz widział zarejestrowane osiągnięcia przez innych użytkowników, ale nie będziesz mógł ich edytować ani zarejestrować nowego osiągnięcia w wykazie.

Aby przejść do modułu Osiągnięcia artystyczne zaloguj się do POL-on 2.0.  Wybierz z menu moduł Osiągnięcia artystyczne. Następnie wybierz wykaz osiągnięć artystycznych instytucji.​

Widok tabelaryczny

Wykaz osiągnieć artystycznych twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę osiągnięć artystycznych pracowników i doktorantów z twojej instytucji przedstawioną w formie tabeli.

Tabela ta zawiera następujące kolumny:

 • Status,
 • Tytuł (nazwa/tytuł/rola),
 • Dyscyplina,
 • Rodzaj osiągnięcia,
 • Autorzy.

Statusy danych

 • Ikona czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza, iż wystąpił konflikt danych, a dane wymagają poprawy lub uzupełniania.
 • Ikona zielonego znacznika oznacza, iż nie wykryto błędów, a dane są prawidłowe.

Kliknięcie w tytuł osiągnięcia spowoduje przejście do szczegółowych informacji na jego temat.

Klikniecie w linki aktywne „pokaż więcej” lub „pokaż wszystko” powala rozwinąć informacje przy pojedynczym rekordzie lub w całej kolumnie tabeli.

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu osiągnięć możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po tytule osiągnięcia w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawienie osiągnięć twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Filtrowanie wyników

Wykaz osiągnięć może być prezentowany z użyciem filtrów dotyczących osiągnięcia i autorów. Są to:

 • Tytuł
 • Dyscyplina,
 • Rodzaj osiągniecia,
 • Status,
 • Typ autora (pracownik lub doktorant),
 • Imię i nazwisko autora.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretne osiągnięcie, wpisz w pola wyszukiwarki tytuł osiągnięcia. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie pola naraz. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj”, system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz je zmienić, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów. Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do już ustawionych kryteriów wyszukiwania. W rezultacie możesz nie otrzymać interesujących cię wyników.

Rejestrowanie nowego osiągnięcia

Na górze strony pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Dodaj nowe osiągnięcie artystyczne”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego osiągnięcia artystycznego w twojej instytucji.

Ścieżka dodawania osiągnięcia do wykazu w Module Osiągnięcia artystyczne została opisana w osobnym wpisie.

Dodawanie nowego osiągnięcia danego pracownika lub doktoranta możesz rozpocząć z poziomu danych autora w module Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora. Proces ten został opisany w osobnym wpisie.