Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 271.

 1. KEN powołuje minister.
 2. W skład KEN wchodzą:
  1. po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin;
  2. 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej.
 3. Członkowie KEN, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są powoływani spośród osób, o których mowa w ust. 4.
 4. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli:
  1. co najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 oraz
  2. nie posiadają kategorii naukowej C.
 5. Kadencja KEN trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia. Ta sama osoba może być członkiem KEN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
  5a. W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na:
  1. wyodrębnieniu nowej dziedziny,
  2. włączeniu dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin – KEN działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, w trakcie której wyodrębnienie albo włączenie nastąpiło.
 6. Pracami KEN kieruje przewodniczący, wskazany przez ministra spośród członków KEN.
 7. Obsługę KEN zapewnia urząd obsługujący ministra.

Art. 272.

 1. Członkiem KEN może być osoba, która:
  1. ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
  2. nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
  3. posiada co najmniej stopień doktora;
  4. aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
  5. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;
  6. spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–6.
 2. Członkiem KEN nie może być:
  1. członek PKA;
  2. członek RDN;
  3. członek Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „KPN”;
  4. rektor;
  5. (uchylony);
  6. Prezes i wiceprezes PAN;
  7. przewodniczący lub wiceprzewodniczący RGNiSW;
  8. dyrektor instytutu PAN;
  9. dyrektor instytutu badawczego;
  10. dyrektor instytutu międzynarodowego;
  11. Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;
  12. Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.

Reguły rejestracji

Dane można rejestrować do 15 marca 2023 roku.

Rejestracja danych kandydatów do KEN, ich edycja lub usunięcie, wymaga nadania roli INST_KEN_ZGLASZAJACY lub INST_NAUK_KEN_ZGLASZAJACY.

Tylko uprawnione podmioty będą miały dostęp do funkcjonalności zgłaszania kandydatów w systemie POL-on. 

System będzie kontrolował, w których dziedzinach podmiot może zgłaszać kandydatów. W polach w sekcji Reprezentowana dziedzina/dyscyplina jest zastosowana walidacja. Użytkownik ma ograniczony widok do tych dziedzin i dyscyplin, w których podmiot w ostatniej ewaluacji otrzymał kategorię A+, A, B+. 

Każdy podmiot może zgłosić po jednym kandydacie w danej dziedzinie

Kandydaci zgłoszeni przez podmiot nie muszą być pracownikami zgłaszającego podmiotu. System nie będzie tego weryfikował.

Kandydat powinien mieć mniej niż 70 lat w dniu 1 kwietnia 2023 r. System waliduje wiek kandydata.

Dane kandydata

Obowiązkowe:

 • Nazwisko
 • Imię/Imiona
 • Stopień/tytuł
 • E-mail lub telefon
 • Data urodzenia
 • Dane dokumentu identyfikacyjnego
 • Dziedzina reprezentowana przez kandydata
 • Dyscyplina reprezentowana przez kandydata w ramach dziedziny
 • Osiągnięcia kandydata(max. 5)
 • Pisemne potwierdzenie zgodności danych (załączenie pliku pdf)

Opcjonalne:

 • Pozostałe dyscypliny reprezentowane przez kandydata (max. 5)

Rejestrowanie kandydatów do KEN

Aby zarejestrować kandydatów do KEN zaloguj się do POL-on 2.0.  Wybierz z menu moduł Wybory KEN – zgłaszanie kandydatów.

Nawigacja po module jest analogiczna do innych wykazów w POL-on 2.0​.

Regulamin oraz upoważnienie

Zanim przejdziesz do modułu, zaakceptuj regulamin usługi i zaznacz checkbox potwierdzający, że jesteś osobą upoważnioną do złożenia zgłoszenia w systemie. Obie czynności będą wymagane tylko podczas pierwszego logowania

Pod nazwą modułu, dostępny jest niebieski przycisk „Dodaj kandydata w dziedzinie”. Kliknij w niego i przejdź do formularza. 

Pojawi się formatka do wpisania danych zgłaszanego kandydata. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką).

System będzie kontrolował, w których dziedzinach podmiot może zgłaszać kandydatów. W polach w sekcji Reprezentowana dziedzina/dyscyplina jest zastosowana walidacja. Użytkownik ma ograniczony widok do tych dziedzin i dyscyplin, w których podmiot w ostatniej ewaluacji otrzymał kategorię A+, A, B+. 

Pole Reprezentowana dziedzina jest powiązane z polem Reprezentowana dyscyplina. Dopiero po wypełnieniu pierwszego z nich, drugie pole będzie aktywne.

Dane identyfikacyjne

Kandydat będzie identyfikowany w systemie jednym dokumentem. Numerem PESEL, a jeśli go nie posiada, innym wskazanym dokumentem (Dowód osobisty, Karta pobytu, Polski dokument podróży dla cudzoziemca, Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca, Paszport, Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca). W przypadku wybrania innego dokumentu identyfikacyjnego niż PESEL, uzupełnij dodatkowo numer dokumentu i kraj wydania. Podaj również datę urodzenia kandydata.

Pozostałe dyscypliny

W sekcji Pozostałe dyscypliny można dodać maksymalnie 5 dyscyplin. Jest to pole nieobowiązkowe.

Osiągnięcia kandydata i zapisywanie danych w formularzu

W tym miejscu należy wpisać 5 najważniejszych osiągnięć kandydata. Limit znaków to 5000 ze spacjami.

Na dole formularza kliknij w przycisk „Zapisz”, aby zapisać wszystkie wprowadzone dane.

Dodawanie kolejnych kandydatów

Aby dodać kolejnego kandydata użyj przycisku „Dodaj kandydata w dziedzinie” i postępuj analogicznie, jak w przypadku rejestracji pierwszego zgłaszanego kandydata.

Wzór pisemnego potwierdzenia zgodności danych przez osobę upoważnioną

Wzór pisemnego potwierdzenie zgodności danych możesz pobrać w każdym momencie. Plik jest dostępny po kliknięciu w przycisk „Pobierz wzór potwierdzenia”. Jest on w formacie edytowalnym (Word) i należy go pobrać. Osoba upoważniona w podmiocie musi wypełnić i podpisać ten dokument podpisem elektronicznym (może to być ta sama osoba, która wypełnia zgłoszenie, o ile ma nadane stosowne upoważnienie)

Następnie należy załączyć dokument w formacie pdf w systemie – w momencie zatwierdzania całego zgłoszenia podmiotu.

Zatwierdzanie zgłoszenia

W momencie, gdy zgłoszenie zawiera dane wszystkich kandydatów z podmiotu oraz ich dane są kompletne i poprawne, możesz zatwierdzić zgłoszenie. Zatwierdzenie zgłoszenia skutkuje przesłaniem tych danych do ministerstwa. Jest to czynność odwracalna do 15 marca 2023 r., czyli do dnia przyjmowania zgłoszeń od podmiotów.

Zatwierdzenie zgłoszenia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Zatwierdź zgłoszenie”. Pojawi się okno, w którym należy dodać plik pdf pisemnego potwierdzenie zgodności danych. Po przesłaniu i zapisaniu pliku zgłoszenie, jest zatwierdzone.