Wymagane uprawnienia

Aby zaimportować dane do danego działu należy mieć uprawnienia do edycji sprawozdania, jak i uprawnienia do edycji rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów).

Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.

W przypadku braku uprawnień, przyciski dotyczące importu nie będą widoczne.

 Procedura uzupełniania sprawozdania

  1. pobranie szablonu importu
  2. zaimportowanie uzupełnionego pliku

Błędy w importowanym pliku

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w importowanym pliku, plik nie zostanie zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

Jeśli zostały zaimportowane błędne dane, można je usunąć za pomocą akcji „Usuń zaimportowane dane”.

Zmiany w liście kierunków studiów lub programów kształcenia w szkole doktorskiej po pobraniu szablonu

Jeśli od momentu pobrania szablonu dla działu dotyczącego liczby studentów w podziale na kierunki studiów lub doktorantów w podziale na programy kształcenia zmieniła się lista kierunków studiów lub lista programów kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonych przez uczelnię, należy ponownie pobrać szablon. Dostępny w szablonie słownik kierunków/programów kształcenia będzie odświeżony.

Brak danych do importu

Jeśli instytucja sprawozdająca nie ma żadnych danych z zakresu danego działu, (przykładowo nie ma żadnych niepełnosprawnych doktorantów), to w tym dziale nie należy nic importować.

Struktura sprawozdań

W celu sprawdzenia, które działy są wypełniane ręcznie, zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem struktury poszczególnych sprawozdań.