W Wykazie pracowników instytucji zgłoszonych do szczepienia przeciw COVID zostały dodane 2 przyciski:

 • Eksport – za pomocą którego możesz eksportować dane zestawienia do pliku tekstowego w określonym formacie w celu dodania numeru telefonu i identyfikatora punktu szczepień.
 • Import – za pomocą którego możesz importować uzupełniony plik do wykazu.

Import/eksport danych osób zgłoszonych do szczepienia przeciw COVID został udostępniony w module Pracownicy POL-on 2.0 w zestawieniu „Wykaz pracowników instytucji zgłoszonych do szczepienia przeciw COVID” dla użytkowników z rolą INST_PR nadaną na główce uczelni.

Proces importu danych do Wykazu pracowników instytucji zgłoszonych do szczepienia przeciw COVID może przebiegać dwoma sposobami.

Pierwszy sposób zakłada:

 1. Pobranie pliku za pomocą funkcji eksport
 2. Uzupełnienie danych w pliku csv
 3. Wgranie uzupełnionego pliku csv za pomocą funkcji import

Możesz zaimportować dane z wykorzystaniem pliku z systemu wewnętrznego uczelni w formacie csv. W takim przypadku proces importu obejmie:

 1. Wygenerowanie z systemu wewnętrznego uczelni pliku csv z uzupełnionymi danym w formacie takim jaki ma plik wygenerowany z systemu POL-on
 2. Dodanie zadeklarowanych osób do rejestru zgłoszonych do szczepienia (z poziomu POL-on)
 3. Wgranie pliku csv  za pomocą funkcji import.

Cel importu

Celem importu jest jedynie wprowadzenie danych o numerze telefonu / id punktu szczepień dla osób podanych w pliku.

Dane o telefonie i punkcie szczepień uprzednio uzupełnione w rejestrze osób zadeklarowanych do szczepień zostaną zawsze napisane wartościami podanymi w pliku importu.

Identyfikacja następuję po polu Pesel lub po polach (Typ dokumentu + Numer dokumentu + Kraj wydania dokumentu)

Struktura pliku

nazwa pola typ uwagi
Imie Pole tekstowe Dane w tym polu są tylko informacyjne, nie musi być podane
Drugie Imie Pole tekstowe Dane w tym polu są tylko informacyjne, nie musi być podane
Nazwisko prefix Pole tekstowe Dane w tym polu są tylko informacyjne, nie musi być podane
Nazwisko Pole tekstowe Dane w tym polu są tylko informacyjne, nie musi być podane
Pesel Pole tekstowe Numer PESEL, pole jest częścią identyfikacji osoby
Typ dokumentu Pole słownikowe

Wartości:

 • Dowód osobisty,
 • Karta pobytu,
 • Polski dokument podróży dla cudzoziemca,
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • Paszport,
 • Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca
Typ dokumentu, wymagane jeśli podajemy Numer Dokumentu
Numer dokumentu Pole tekstowe Numer innego dokumentu tożsamości, pole jest częścią identyfikacji osoby
Kraj wydania dokumentu Pole słownikowe Kraj wydania dokumentu,  wymagane jeśli podajemy Numer Dokumentu
Nr kontaktowy Pole tekstowe Numer telefonu osoby raportowanej
ID punktu szczepien (slownik) Pole tekstowe ID punktu szczepień, podajemy numer ID dostępny w pliku z punktami pobrań opublikowanym na stronach pomocy POL-on