Aby wprowadzić informacje o komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wejdź w szczegóły właściwego postępowania i przejdź do zakładki „Komisja habilitacyjna”.

Jeżeli nie uzupełniałeś tej zakładki wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie. Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Aby dokument był poprawny, wymagane jest dodanie wszystkich członków komisji oraz wymaganych od recenzentów recenzji.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna

Art. 221 ustawy 2.0
4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.
5. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Komisja składa się z:
1) 4 członków wyznaczonych przez RDN;
2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza;
3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego.
6. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4 i 5, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub podmiot habilitujący uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
7. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu, o którym mowa w ust. 8.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on, rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej: (…) aktualizuje dane w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, rejestracja członków komisji habilitacyjnej powinna nastąpić po powołaniu całej komisji habilitacyjnej przez podmiot habilitujący (nie rejestrujemy osobno 4 członków komisji wyznaczonych przez RDN po ich wyznaczeniu).

Kliknij w przycisk „Dodaj”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

Jeżeli członek komisji jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz), skorzystaj z wyszukiwarki instytucji. Zacznij wpisywać jej nazwę, a następnie kliknij we właściwą instytucję z podpowiedzi systemu. Zatwierdź przyciskiem „Wybierz”. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie.

Jeżeli członek komisji jest zatrudniony w podmiocie, który nie jest zarejestrowany w POL-onie (np. uczelni zagranicznej, przedsiębiorstwie), informacje o nim wypełnij ręcznie.

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, jeżeli członek komisji habilitacyjnej jest emerytem, w pole „Podmiot zatrudniający” można wpisać np. „nie dotyczy”.

Wskaż, w jakim charakterze występuje członek komisji – czy jest recenzentem, czy „zwykłym” (a więc niebędącym recenzentem) członkiem komisji.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane członka komisji zostaną zapisane.

Możesz je edytować za pomocą przycisku „Koryguj”. Możesz usunąć członka komisji.

Jeżeli dodany przez ciebie członek komisji jest jednocześnie recenzentem (tak jak w naszym przykładzie), musisz dodać recenzję. Przewiń ekran w dół i kliknij w przycisk „Dodaj recenzję”. W formatce, która się otworzy, kliknij w przycisk „Wybierz” i załącz plik z treścią recenzji.

Możliwe jest dodanie pliku w następujących formatach: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Recenzja musi być zawarta w jednym pliku.

Dodawany plik może mieć maksymalnie 5 MB.

W polu „Nazwa dokumentu” wpisz nazwę, pod jaką ma on figurować w postępowaniach awansowych. ​Powinna być ona jednoznaczna i precyzyjna.

Podaj datę opracowania recenzji.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Jeżeli osoba jest „zwykłym” członkiem komisji, nie dodajesz żadnego dokumentu.

Zapisaną recenzję możesz pobrać za pomocą ikony pobierania.

Danych recenzji nie można edytować. Jeśli dodałeś niewłaściwy plik, pomyliłeś się w nazwie dokumentu albo w dacie, usuń recenzję i dodaj ją jeszcze raz. Kliknięcie w przycisk „Usuń recenzję” powoduje usunięcie całego rekordu, a więc nie tylko pliku, ale i informacji o nim.

Aby dodać kolejnego członka komisji wróć do listy członków komisji i ponownie skorzystaj z przycisku „Dodaj”.

Łącznie musisz dodać 7 członków komisji, w tym 4 recenzentów. Na liście członków komisji, w kolumnie „Recenzent” widać, czy osoba jest recenzentem, czy „zwykłym” członkiem komisji. Do każdego recenzenta musi być dodany plik z recenzją.

Aby wejść w szczegóły dotyczące członka komisji, skorygować jego dane, usunąć go, pobrać lub usunąć recenzję, kliknij w nazwisko wybranego członka komisji na liście.

Kiedy dodasz wszystkich członków komisji i poprawnie uzupełnisz ich dane oraz dodasz recenzje przy recenzentach, tytuł zakładki „Komisja habilitacyjna” zmieni kolor z czerwonego na czarny. Oznacza to poprawność i kompletność danych w tej zakładce.  Przycisk „Dodaj” wyszarzy się i stanie się nieaktywny.

Jeśli nie dodasz wszystkich członków komisji lub nie uzupełnisz im poprawnie wszystkich danych, pojawi się komunikat. W naszym przykładzie przy nazwisku jednego z członków komisji, będącego recenzentem, pojawił się czerwony trójkąt ostrzegawczy. Po najechaniu na niego kursorem, pojawia się podpowiedź, że przy tej osobie musisz dodać plik z recenzją.