Nadanie stopnia

Aby zarejestrować nadanie stopnia doktora habilitowanego osobie, wobec której toczy się postępowanie awansowe, odszukaj właściwe postępowanie w wykazie postępowań (za pomocą dostępnej wyszukiwarki i/lub filtrów) i wejdź w jego szczegóły.

Pamiętaj, że jest to wykaz postępowań, a nie wykaz osób. Jedna osoba może na nim widnieć kilka razy, jeżeli toczy/toczyło się wobec niej więcej niż jedno postępowanie awansowe. Jeśli tak jest, upewnij się, że zostało wybrane właściwe postępowanie.

Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Nadaj stopień”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę nadania stopnia; chodzi o datę, z którą faktycznie stopień został nadany, a nie datę rejestracji tego faktu w POL-onie; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji o nadaniu stopnia, wynikający z dokumentacji podmiotu.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania na wykazie postępowań zmieni się na „nadano”.

Pozbawienie stopnia

Aby zarejestrować pozbawienie stopnia doktora habilitowanego, odszukaj właściwe postępowanie w wykazie postępowań. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Pozbaw stopnia”.

Przycisk „Pozbaw stopnia” jest dostępny tylko w tych postępowaniach, które mają status „nadano”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania w wykazie postępowań zmieni się na „pozbawiono”.

Korekta informacji o nadaniu/pozbawieniu stopnia

Jeżeli data i/lub numer decyzji o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora habilitowanego został wprowadzony z błędem, możesz je poprawić. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania” i kliknij w przycisk „Koryguj”. Formatka z danymi postępowania otworzy się w trybie edycji. Przewiń ekran do sekcji „Przebieg postępowania” i dokonaj stosownej korekty. W naszym przykładzie zostały poprawiony numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Zamknięcie postępowania bez nadania stopnia

Jeżeli postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie zostało zakończone nadaniem stopnia i wiadomo, że tak się już nie stanie, skorzystaj z przycisku „Zamknij bez nadania stopnia”.  Otworzy się okno dialogowe, w którym potwierdź, że chcesz zamknąć postępowanie. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie dodana.

Przycisk „Zamknij bez nadania stopnia” jest widoczny tylko dla postępowań, które mają status „w toku”.

W systemie można zarejestrować tylko sam fakt zamknięcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Nie podaje się daty zamknięcia ani jego powodu (takiego jak umorzenie postępowania, rezygnacja czy śmierć kandydata na doktora habilitowanego).

Status postępowania na wykazie zmieni się na „zamknięte”.

Jeśli postępowanie ma status zamknięte:

  • nie można edytować jego danych;
  • nie podlega walidacji co do poprawności i kompletności danych zawartych w dokumencie.

Cofnięcie zamknięcia

Jeśli informacja o zamknięciu postępowania została dodana omyłkowo, skorzystaj z przycisku „Cofnij zamknięcie”. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie usunięta. Status postępowania zmieni się na „postępowanie w toku”.

Skorzystaj z tej opcji również wtedy, gdy musisz edytować dane tego postępowania (edycja jest niemożliwa, kiedy postępowanie ma status „zamknięte”).