Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  86.  [Pomoc materialna]

 1. Student może ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3) zapomogę;

4) stypendium rektora;

Art.  92.  [Okres, na jaki przyznawane są stypendia i zapomogi; maksymalna wysokość stypendiów]

 1. Stypendia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy.
 2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 4, dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

Art.  93.  [Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń]

 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 1. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 2. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 3. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
 4. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Art.  344.  [Wykaz studentów]

 1. Wykaz studentów obejmuje:

10) rodzaj przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

§ 3 ust. 3. W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 10 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:

1) rodzaj przyznanego świadczenia;

2) okres, na który świadczenie zostało przyznane.

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, w którym przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Więcej informacji w komunikacie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-w-roku-akademickim-20232024

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego, kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Okres przysługiwania świadczeń

W przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia, albo przerwania studiów (skreślenia z listy) i rozpoczęcia kolejnych, sumują się wyłącznie okresy studiowania (tj. do ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów).

Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z zastrzeżeniem:

 • Semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia) nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń. 
 • Semestry na kolejnych studiach po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia) nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora są przyznawane na semestr lub na rok akademicki.

Jeżeli w danym roku akademickim student został zarejestrowany na dwa semestry, to stypendium może zostać przyznane maksymalnie na 10 miesięcy w okresie od 1 października do 30 września roku następnego.

Jeżeli w danym roku akademickim student został zarejestrowany na jeden semestr studiów, to stypendium może zostać przyznane maksymalnie na 5 miesięcy w okresie od 1 października do 30 września roku następnego, a dokładniej:

 • jeżeli student został zarejestrowany tylko na semestr zimowy, to świadczenia mogą być wypłacane do lutego włącznie.
 • jeżeli student został zarejestrowany na semestr letni, to świadczenie może otrzymać od marca do września.​

Prawo do świadczenia nie przysługuje studentowi po upłynięciu okresu 12 lub 14 semestrów zliczonych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, bez względu na to czy student pobierał świadczenie, czy nie.

Prawo do świadczenia nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia oraz studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Od tej zasady został ustanowiony wyjątek, który dotyczy prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym, kolejnym kierunku studiów przez okres 12 miesięcy.

Do okresu przysługiwania świadczeń nie są wliczane semestry, kiedy student nie studiuje.

Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

UWAGA! System waliduje świadczenia przyznane od października 2022 r.  licząc semestry.

Reguły kontrolne (walidacje)

 • Nie można wypłacać świadczenia w okresie braku rejestracji semestru studiów (POL_3680)
 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów na tej samej uczelni (POL_2716)
 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów na różnych uczelniach (POL_3681)
 • Nie można otrzymywać świadczenia dłużej niż 10 miesięcy w roku akademickim, jeżeli kształcenie trwa dwa semestry (POL_2719)
 • Nie można otrzymywać świadczenia dłużej niż 5 miesięcy w roku akademickim, jeżeli kształcenie trwa semestr (POL_2720)
 • Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim na wszystkich kierunkach i uczelniach, na których student realizuje kształcenie (POL_3682)
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia w ramach wszystkich studiów na określonym poziomie (POL_3800)
 • Świadczenia przysługują na studiach drugiego stopnia nie dłużej niż 7 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia w ramach pojedynczych studiów (POL_3683)
 • Świadczenia przysługują na jednolitych studiach magisterskich nie dłużej niż 12 semestrów, jeżeli trwają one krócej niż 11 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia w ramach pojedynczych studiów (POL_3795)
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta (POL_3797)
 • Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (POL_2723)
 • Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (POL_2722)

Walidacje sprawdzają, czy świadczenie zostało przyznane poprawnie w ramach studiów, których dotyczy.

Kontrola uruchamiana jest w przypadku zarejestrowanych świadczeń (stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych) od października 2022 roku, jednak przy wyliczeniach uwzględniane są dane dotyczące semestrów ze wszystkich studiów studenta, również te sprzed 2022 roku. System oblicza liczbę semestrów zarejestrowanych w ramach studiów oraz sprawdza, w którym semestrze zostało przyznane świadczenie.

Więcej o regułach kontrolnych w dokumencie „Reguły walidacji w obszarze studentów” umieszczonym w pomocy systemu: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

Przykładowe scenariusze

UWAGA! W poniższych scenariuszach graficznych kolorem zielonym zostały oznaczone semestry zliczane do okresu przyznawania świadczenia zgodnie z regułami zawartymi w przepisach prawnych. Kolorem różowym – semestry nie zliczane do ww. okresu.

W poniższych scenariuszach studentom nie przysługuje dodatkowy okres przyznawania świadczenia ze względu na niepełnosprawność (Art. 93. ust. 7 PSWiN).

Scenariusz 1

Student rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku A. Po roku rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku B. Jako kierunek, na którym będzie pobierał świadczenie wskazuje Kierunek A.

Po 5 semestrze zostaje skreślony z kierunku A. Od tego momentu będzie mógł pobierać świadczenie na drugim Kierunku studiów I stopnia (Kierunek B) – nie dłużej niż 9 semestrów na studiach I stopnia łącznie.

Rok po ukończeniu studiów I stopnia na Kierunku B, student rozpoczyna studia II stopnia. Będzie mógł pobierać świadczenie przez kolejne semestry – nie dłużej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i 12 semestrów na studiach I i II stopnia łącznie.

Reguły, które mają zastosowanie w tym scenariuszu:

 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach drugiego stopnia nie dłużej niż 7 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta

Tak wygląda graficzna prezentacja scenariusza:

Scenariusz 2

UWAGA! W poniższym scenariuszu dodatkowe semestry zliczane na studiach są wynikiem tego, że student przebywa na urlopie przez dwa semestry w tym samym czasie na obu Kierunkach I stopnia oraz powtarza rok na studiach II stopnia.

Student rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku A. Po roku rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku B. Jako kierunek, na którym będzie pobierał świadczenie wskazuje Kierunek A. Nie może pobierać świadczeń dłużej niż 9 semestrów na studiach I stopnia.

Od momentu otrzymania tytułu licencjata nie może pobierać świadczenia na kolejnych studiach I stopnia (Kierunek B).

Po ukończeniu studiów I stopnia na Kierunku B, student rozpoczyna studia II stopnia. Będzie mógł pobierać świadczenie przez kolejne semestry – nie dłużej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i 12 semestrów na studiach I i II stopnia łącznie.

Reguły, które mają zastosowanie w tym scenariuszu:

 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach drugiego stopnia nie dłużej niż 7 semestrów
 • Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta

Tak wygląda graficzna prezentacja scenariusza:

Scenariusz 3

Student rozpoczyna studia jednolite magisterskie na Kierunku lekarskim (12 semestrów). Po roku rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku A. Ponieważ może pobierać świadczenie tylko na jednym kierunku – jako kierunek, na którym będzie pobierał świadczenie wskazuje Kierunek lekarski.

Rok po ukończeniu studiów I stopnia na Kierunku A, student rozpoczyna Kolejne studia I stopnia (Kierunek B). Po uzyskaniu tytułu licencjata nie może pobierać świadczenia na kolejnych studiach I stopnia. Chociaż maksymalny okres pobierania świadczenia na studiach wynosi 14 semestrów, student nie może pobierać świadczenia po uzyskaniu tytułu magistra.

Reguły, które mają zastosowanie w tym scenariuszu:

 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów
 • Świadczenia przysługują na jednolitych studiach magisterskich nie dłużej niż 12 semestrów, jeżeli trwają one krócej niż 11 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta
 • Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
 • Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny

Tak wygląda graficzna prezentacja scenariusza:

Scenariusz 4

Student rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku A. Po roku rezygnuje i zostaje skreślony z listy studentów.

W kolejnym roku akademickim rozpoczyna studia I stopnia na Kierunku B i studia I stopnia na Kierunku C. Jako kierunek, na którym będzie pobierał świadczenie wskazuje Kierunek B. Po dwóch semestrach rezygnuje ze studiów na Kierunku B. Po skreśleniu z listy studentów może zacząć pobierać świadczenie w kolejnych semestrach na Kierunku C. Nie może pobierać świadczeń dłużej niż 9 semestrów na studiach I stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na Kierunku C, student rozpoczyna studia II stopnia. Będzie mógł pobierać świadczenie przez kolejne semestry – nie dłużej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i 12 semestrów na studiach I i II stopnia łącznie.

Reguły, które mają zastosowanie w tym scenariuszu:

 • Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach drugiego stopnia nie dłużej niż 7 semestrów
 • Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta

Tak wygląda graficzna prezentacja scenariusza:

Rejestracja w systemie

Ścieżkę rejestracji świadczeń w systemie za pomocą interfejsu prześledzisz tu.​