Aby zarejestrować postępowanie o nadanie tytułu profesora, jako pracownik RDN musisz posiadać w systemie POL-on rolę RDN_PRZEWODNICZACY. Więcej na temat ról i uprawnień przeczytasz tutaj.

W module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych rejestrujemy jedynie postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzane na nowych zasadach, opisanych w ustawie 2.0.

Kiedy należy zarejestrować postępowanie?

§ 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on stanowi, że rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej: wprowadza dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Aby zarejestrować postępowanie, zaloguj się do POL-onu. Rozwiń boczne menu korzystają z ikony menu. Wybierz pozycję „Postępowania awansowe”. Następnie kliknij w kafel „Postępowania awansowe przeprowadzane na nowych zasadach”.

Jeśli klikniesz w kafel „ Postępowania awansowe przeprowadzane na starych zasadach”, zostaniesz przeniesiony do starego modułu Stopień dr/dr hab. (Zawiadomienia).

Zobaczysz wykaz postępowań awansowych prowadzonych na podstawie ustawy 2.0. Domyślnie wyświetlają się tylko postępowania prowadzone przed RDN (ale możesz to zmienić w polu „Podmiot”). Więcej na temat wykazu i dostępnych filtrów przeczytasz tutaj.

Kliknij w przycisk „Dodaj postępowanie…”, a następnie „o nadanie tytułu profesora”. Wypełnij formularz rejestracji zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Podaj pochodzenie osoby ubiegającej się o tytuł profesora. Wpływa ono na wymagalność danych identyfikacyjnych. Dla osoby będącej obywatelem polskim wymagane jest podanie numeru PESEL. Dla osoby niebędącej obywatelem polskim wymagane jest podanie numeru PESEL lub, w przypadku jego braku, danych wybranego dokumentu tożsamości.

Podaj dane osobowe – pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Podaj dziedzinę, w której osoba ubiega się o tytuł profesora, wybierając ją z rozwijanej listy. Następnie możesz również wybrać dyscyplinę lub dyscypliny. Wybierz ją/je  z rozwijanej listy, zaznaczając odpowiedni checkbox/checkboxy. Pole „Dyscyplina” nie jest wymagane.

Art. 177 ust. 4 ustawy 2.0. Tytuł profesora nadaje się w dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub dyscyplinach.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Postępowanie zostanie zarejestrowane. W zakładce „O osobie” wyświetlają się dane identyfikacyjne i dane osobowe osoby ubiegającej się o tytuł profesora. Natomiast informacje o dziedzinie i dyscyplinie, w której osoba ubiega się o tytuł są widoczne w zakładce „Dane postępowania”.

Po zarejestrowaniu postępowania zobaczysz komunikat: „Dokument jest niepoprawny i niekompletny – wymaga uzupełnienia i poprawy danych”. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie. Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie, wskazując, które pola wymagają uzupełnienia lub poprawy (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Aby sprawdzić, które dokładnie dane są niepoprawne i/lub niekompletne, kliknij w belkę z komunikatem. Rozwinie się lista z komunikatami szczegółowymi, kodami błędów i wskazaniem, w których znajdują się zakładkach. Miejsca te są dodatkowo oznaczone czerwonymi trójkątami ostrzegawczymi, a tytuły zakładek, w których występują, są czerwone. Po uzupełnieniu/poprawieniu wymaganych danych pojawi się zielony komunikat i stan dokumentu zmieni się na „poprawny”.

Jeżeli chcesz skorygować lub zmienić dane osobowe kandydata na profesora, przeczytaj ten wpis.

W następnej kolejności należy wypełnić pozostałe zakładki dotyczące postępowania. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w osobnych wpisach Pomocy.