Zwróć uwagę, że liczbę godzin zajęć (nieco odmiennie ujmowaną) należy wprowadzać w POL-onie w kilku miejscach:

  1. łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Kierunki;
  2. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia w sprawie POL-on) – również rejestrujemy w module Kierunki;
  3. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0​, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Pracownicy.

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji. W niniejszym artykule omawiamy punkt 2.

Więcej na ten temat przeczytasz również w komunikacie MNiSW oraz w infografice dostępnych tutaj.

Liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy należy uzupełnić w module Kierunki w POL-onie 2.0.

Liczba ta nie będzie automatycznie pobierana z modułu Pracownicy ani nie będzie wysyłana do tego modułu.

Dane te służą do bieżącej weryfikacji, czy na profilu praktycznym minimum 50% godzin zajęć jest prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy, a także czy na profilu ogólnoakademickim minimum 75% godzin zajęć jest prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

W liczbie godzin zajęć należy uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć określone w programie studiów (np. zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty).

Aby zarejestrować liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy wybierz moduł „Kierunki”. Następnie odnajdź  kierunek w odpowiednim zestawieniu.

W sekcji „Liczba godzin zajęć” wybierz rok akademicki, a następnie w polu „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscu pracy” podaj maksymalną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez pracowników, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Liczba ta wynika z programu studiów i jest sumą godzin zajęć na danym kierunku studiów.

Musisz także wypełnić pole „Łączna liczba”. Jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy jest sumą godzin dla cyklu kształcenia, a więc od pierwszego do ostatniego roku (a nie dla roku akademickiego).

Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy nie może być wyższa niż łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów.

Uwaga! Sytuacja przedstawia się szczególnie w przypadku nowego kierunku studiów (gdy na danym kierunku jest na razie tylko pierwszy rok). Sytuację taką należy zaraportować następująco:

  • W polu „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy wskazać jedynie liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów dla pierwszego roku studiów realizowaną przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscy pracy (dalej: dla pierwszych dwóch lat studiów).
  • W polu „Łączna liczba” należy wskazać wszystkie godziny zajęć określone programem studiów dla wszystkich lat w danym cyklu kształcenia.

Przykład 1

Maksymalna łączna liczba zajęć na Kierunku A wynosi 4000 godzin. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy wynosi 2200 godzin. Pozostała liczba godzin (1800 godzin) jest realizowana przez nauczycieli akademickich, dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy.

Rozwiązanie 1

W polu „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy wpisać liczbę 2200.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Do liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy zaliczamy  maksymalną liczbę godzin na danym kierunku studiów określoną w programie studiów realizowaną przez pracownika z danego przedmiotu.

Do liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy nie zaliczamy wszystkich godzin realizowanych przez pracowników z danego przedmiotu, ale maksymalną liczbę godzin z danego przedmiotu wynikającą z programu studiów.

Przykład 2

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez trzech pracowników. Tylko Pracownik A i Pracownik B są nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik A prowadzi zajęcia w wymiarze 30 godzin. Pracownik B prowadzi zajęcia w wymiarze 60 godzin.

Rozwiązanie 2

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 60 godzin z tego przedmiotu.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Przykład 3

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez 4 pracowników (A, B, C, D). Spośród nich tylko jeden (Pracownik A) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik A prowadzi wykłady w wymiarze 30 godzin.

Rozwiązanie 3

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 30 godzin z tego przedmiotu.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Przykład 4

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez 4 pracowników (A, B, C, D). Pracownicy B, C i D są nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik B prowadzi wykłady w wymiarze 30 godzin. Pracownicy C i D prowadzą zajęcia ćwiczeniowe po 30 godzin. Pracownik A jest Inną osobą prowadzącą zajęcia.

Rozwiązanie 4

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 60 godzin z tego przedmiotu.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.