Zwróć uwagę, że liczbę godzin zajęć (nieco odmiennie ujmowaną) należy wprowadzać w POL-onie w kilku miejscach:

  1. łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Kierunki;
  2. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia w sprawie POL-on) – również rejestrujemy w module Kierunki;
  3. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0​, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Pracownicy.

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji. W niniejszym artykule omawiamy punkt 2.

Więcej na ten temat przeczytasz również w komunikacie MNiSW oraz w infografice dostępnych tutaj.

Liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy należy uzupełnić w module Kierunki w POL-onie 2.0.

Liczba ta nie będzie automatycznie pobierana z modułu Pracownicy ani nie będzie wysyłana do tego modułu.

Dane te służą do bieżącej weryfikacji, czy na profilu praktycznym minimum 50% godzin zajęć jest prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy, a także czy na profilu ogólnoakademickim minimum 75% godzin zajęć jest prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Należy wprowadzić sumę godzin od pierwszego do ostatniego roku wszystkich zajęć w ramach kierunku w odniesieniu do uruchomienia z maksymalną liczbą godzin zajęć wynikających z programu studiów (np. zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty) realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu (NA w PMP).

Aby zarejestrować liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy wybierz moduł „Kierunki”. Następnie odnajdź  kierunek w odpowiednim zestawieniu.

W sekcji „Liczba godzin zajęć” wybierz rok akademicki, a następnie w polu „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscu pracy” podaj maksymalną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez pracowników, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Liczba ta wynika z programu studiów i jest sumą godzin zajęć na danym kierunku studiów.

Musisz także wypełnić pole „Łączna liczba”. Jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy jest sumą godzin dla cyklu kształcenia, a więc od pierwszego do ostatniego roku studiów (a nie dla roku akademickiego).

Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy nie może być wyższa niż łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów.

Uwaga! W przypadku nowego kierunku studiów, gdy na danym kierunku jest na razie tylko pierwszy rok lub występują puste roczniki wskazujemy liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów dla istniejących roczników studiów realizowaną przez NA w PMP.

W przypadku nowego kierunku, na którym nie było zarejestrowanych żadnych uruchomień (nie było naboru) nie rejestrujemy tego faktu w systemie ponieważ wydarzenie nie zaistniało.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku braku naboru na pierwszy rok, gdy na kierunku istnieją uruchomienia z lat poprzednich. W takim przypadku należy odnieść się do wartości określonych w programie studiów obowiązującym w roku poprzednim, co w przypadku liczby godzin przewidzianych dla NA na PMP oznacza zliczenie ich godzin zajęć w odniesieniu do istniejących roczników.

Szczególny przypadek związany z COVID-19: W przypadku wystąpienia tych samych zajęć na różnych rocznikach (z uwagi na przeniesienie zajęć z jednego roku na kolejny), nie należy modyfikować wpisów dotyczących godzin zajęć wykazywanych w Systemie POL-on w odniesieniu do danego kierunku, chyba że przeniesienie zajęć ma charakter „stałej” zmiany programu studiów, obowiązującej od nowego cyklu kształcenia, wówczas taka zmiana powinna zostać uwzględniona przy wykazywaniu liczby godzin zajęć na danym kierunku w kolejnym roku akademickim.

Przykład 1

Maksymalna łączna liczba zajęć na Kierunku A (uruchomienie z maksymalną liczbą godzin wynikającą z programu studiów) wynosi 4000 godzin. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy wynosi 2200 godzin. Pozostała liczba godzin (1800 godzin) jest realizowana przez nauczycieli akademickich, dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy.

Rozwiązanie 1

W polu „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy wpisać liczbę 2200.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Do liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy zaliczamy maksymalną liczbę godzin na danym kierunku studiów określoną w programie studiów realizowaną przez NA z PMP z danego przedmiotu.

Do liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy nie zaliczamy wszystkich godzin realizowanych przez pracowników z danego przedmiotu, ale maksymalną liczbę godzin z danego przedmiotu wynikającą z programu studiów.

  • Jeśli NA w PMP prowadzi zajęcia z kilkoma grupami studentów, wówczas w module kierunki studiów należy podać wyłącznie liczbą godzin zajęć wynikającą z programu studiów dla tego przedmiotu (nie należy wówczas liczby godzin zajęć odnosić do wielu grup, ale przedstawić je w kontekście toku studiów z poziomu jednego studenta – jedna grupa).
  • Jeśli NA w PMP współprowadzi zajęcia z innym pracownikami w tej samej grupie studentów to zliczamy dokładnie te godziny, które prowadzi (liczba mniejsza niż wynika to z programu studiów).

Przykład 2

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez trzech pracowników. Tylko Pracownik A i Pracownik B są nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik A prowadzi zajęcia w wymiarze 30 godzin. Pracownik B prowadzi zajęcia w wymiarze 60 godzin.

Rozwiązanie 2

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 60 godzin z tego przedmiotu  (Maksimum wynikające z programu studiów).

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Przykład 3

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez 4 pracowników (A, B, C, D). Spośród nich tylko jeden (Pracownik A) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik A prowadzi wykłady w wymiarze 30 godzin.

Rozwiązanie 3

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 30 godzin z tego przedmiotu.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Przykład 4

Program studiów Kierunku A obejmuje 60 godzin Przedmiotu A, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Przedmiot A realizowany jest na Kierunku A przez 4 pracowników (A, B, C, D). Pracownicy B, C i D są nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Pracownik B prowadzi wykłady w wymiarze 30 godzin. Pracownicy C i D prowadzą zajęcia ćwiczeniowe po 30 godzin. Pracownik A jest Inną osobą prowadzącą zajęcia.

Rozwiązanie 4

Do pola „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscy pracy” należy zaliczyć 60 godzin z tego przedmiotu  (Maksimum wynikające z programu studiów).

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.