Od 21 stycznia 2021 r. w module Pracownicy jest dostępna funkcjonalność dotycząca kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Kary pracownicze”.

W zakładce znajdują się trzy sekcje:

  • Kary dyscyplinarne (poprzednie przepisy) – prezentowane są w niej kary dyscyplinarne nałożone na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów; kary te zostały zmigrowane z POL-on 1 i nie podlegają edycji.
  • Kary dyscyplinarne (aktualne przepisy) – w tej sekcji należy rejestrować kary dyscyplinarne nakładane na podstawie przepisów ustawy 2.0.

Uwaga! Rejestracji nie podlegają wszystkie kary dyscyplinarne, lecz tylko te wskazane w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 2.0.

Są to:
4) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;
5) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
6) wydalenie z pracy w uczelni;
7) wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
8) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

  • Wyroki sądowe – w tej sekcji należy rejestrować orzeczenia sądowe wskazane w art. 180 Kodeksu karnego wykonawczego, czyli orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu.

Zakres danych – podstawy prawne

Zakres rejestrowanych danych wynika z:

Art. 343 ust. 1 pkt 20) ustawy 2.0. Zgodnie z nim, wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzanych działalność naukową i biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje: (…) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8, oraz o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 2020 i 2070).

§ 2 ust. 9 rozporządzenia ws. POL-on. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:
1) informacje o orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy:
a) datę wydania,
b) datę uprawomocnienia się,
c) sygnaturę,
d) nazwę komisji dyscyplinarnej, przed którą wszczęto postępowanie,
e) nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie,
f) rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej,
g) wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej,
h) datę zakończenia kary dyscyplinarnej,
i) datę zatarcia kary dyscyplinarnej;
2) informacje o orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 125):
a) datę wydania,
b) datę uprawomocnienia się,
c) sygnaturę,
d) nazwę sądu, który wydał wyrok,
e) rodzaj orzeczonego środka karnego,
f) wymiar orzeczonego środka karnego,
g) datę, od której nastąpił zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
h) datę zatarcia skazania.

Podmioty uprawnione

Obowiązek rejestracji kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych dotyczy tylko uczelni (art. 343 ust. 2 pkt 2, 3-4a, 6 ustawy 2.0).

„Nowe” kary dyscyplinarne i wyroki sądowe wprowadzają do POL-onu:

  • Rektor,
  • Minister (w sytuacji, gdy osoba ukarana nie jest już zatrudniona w podmiocie; taka kara jest jednak widoczna w tym podmiocie w trybie odczytu).

Możliwość modyfikacji już wprowadzonych kar posiada podmiot, który rejestrował karę lub Ministerstwo (np. w sytuacji, gdy podmiot rejestrujący karę przestał istnieć).

Podstawa prawna: art. 343 ust. 4 ustawy 2.0.

Uwaga! „Stare” kary dyscyplinarne, zmigrowane ze starego POL-onu, nie podlegają edycji ani nie mogą zostać usunięte.

Terminy wprowadzania i usuwania danych

  • Rektor (albo Minister) wprowadza informację o karze pracowniczej niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej albo o prawomocnym orzeczeniu.
  • Rektor (albo Minister) usuwa informację o karze pracowniczej niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, uchyleniu orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, zatarciu skazania lub uchyleniu wyroku sądu.

Zauważ, że taka kara zostaje usunięta całkowicie, a nie zarchiwizowana.

Podstawa prawna: § 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia ws. POL-on.

Praca w systemie

Jeżeli pracownik ma zarejestrowaną w POL-onie karę dyscyplinarną („starą” lub „nową”) bądź wyrok sądowy, to w szczegółowym widoku jego danych, obok nazwiska, widoczne jest ostrzeżenie o wpisanej karze – w postaci czerwonego trójkąta ostrzegawczego.

W związku z omawianą funkcjonalnością, został udostępniony nowy filtr „zatrudnieni z karą pracowniczą lub wyrokiem sądowym”. Po jego zaznaczeniu wyszukane zostają osoby, które mają wpisaną aktywną karę pracowniczą (karę dyscyplinarną „nową” lub „starą” bądź wyrok sądowy). Po usunięciu kary z systemu pracownik, który wcześniej ją posiadał nie zostanie już wyszukany za pomocą omawianego filtra. Filtr pozwala na wyszukanie zarówno trwających, jak i zakończonych zatrudnień z aktywną karą.

Zastosowanie tego filtra powoduje, że nieaktywne stają się niektóre inne filtry (w związku z czym zostają wyszarzone): dotyczące siatki stanowisk oraz mające postać checkboxów.

„Stara” kara dyscyplinarna

Jeżeli pracownik miał zarejestrowaną karę dyscyplinarną, nałożoną na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, to została ona zmigrowana z POL-onu 1 i jest widoczna w sekcji „Kary dyscyplinarne (poprzednie przepisy)”.

Jest to sekcja tylko do odczytu. Nie można dodać kolejnej kary, edytować danych kary ani jej usunąć. Z tego powodu nie ma w tej sekcji dostępnych żadnych przycisków akcji.

„Nowa” kara dyscyplinarna

Aby zarejestrować karę dyscyplinarną nałożoną na podstawie ustawy 2.0, w sekcji „Kary dyscyplinarne (aktualne przepisy)” kliknij w przycisk „Dodaj nową karę dyscyplinarną”.

Otworzy się formatka do wypełnienia. W polu „Rodzaj kary” wybierz właściwą opcję z rozwijanej listy. Na liście znajdują się tylko te kary dyscyplinarne, które zostały wymienione w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 2.0.

Kolejne pola: sygnatura, wymiar kary, nazwa komisji wszczynającej postępowanie, nazwa komisji wydającej orzeczenie są polami tekstowymi, które należy wypełnić ręcznie.

Pola dotyczące dat wypełnij wybierając właściwą datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie.

Uwaga! Aby było możliwe zarejestrowanie kary dyscyplinarnej, wszystkie pola muszą zostać uzupełnione.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w ikonę zielonego znacznika. Kara zostanie zarejestrowana.

Dodaną karę można usunąć, klikając w ikonę kosza na śmieci.

Jeśli pomyliłeś się we wprowadzonych danych, usuń wpis dotyczący kary dyscyplinarnej i wprowadź go ponownie z poprawnymi danymi.

Wyrok sądowy

Aby zarejestrować wyrok sądowy, w sekcji „Wyroki sądowe” kliknij w przycisk „Dodaj nowy wyrok”.

Otworzy się formatka do wypełnienia. W polu „Rodzaj orzeczonego środka karnego” wybierz właściwą opcję z rozwijanej listy. Na liście znajdują się tylko te środki karne, które zostały wskazane w art. 180 Kodeksu karnego wykonawczego.

Pola dotyczące dat wypełnij wybierając właściwą datę z kalendarza lub wpisując ją ręcznie.

Kolejne pola: sygnatura; nazwa sądu, który wydał wyrok; wymiar orzeczonego środka karnego są polami tekstowymi, które należy wypełnić ręcznie.

Uwaga! Aby było możliwe zarejestrowanie wyroku, wszystkie pola muszą zostać uzupełnione.

Na koniec zatwierdź wprowadzone dane klikając w ikonę zielonego znacznika. Wyrok zostanie zarejestrowany.

Dodany wyrok można usunąć, klikając w ikonę kosza na śmieci.

Jeśli pomyliłeś się we wprowadzonych danych, usuń wpis dotyczący wyroku i wprowadź go ponownie z poprawnymi danymi.