Komisja Ewaluacji Nauki zaprasza do współpracy przy ewaluacji szkół doktorskich!
Poszukujemy osób ze znaczącym dorobkiem naukowym lub artystycznym i biegle posługujących się językiem angielskim.

Od 2018 r. w Polsce funkcjonuje nowy model kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich.

Szkoły te mają zróżnicowaną specyfikę, odmienne struktury i bazują na autorskich rozwiązaniach wdrażanych przez instytucje zgodnie z ich autonomią. 

Ewaluacja szkół doktorskich służy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia doktorantów.

Jaki efekt ma przynieść ewaluacja?

Ewaluacja to gwarancja wysokiej jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

Zakładamy, że propozycje rozwiązań będą stymulować wzrost efektywności kształcenia, co przyczyni się do:

Kto odpowiada za przeprowadzenie ewaluacji?

Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Jest to gremium powołane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednak w zakresie ewaluacji szkół doktorskich całkowicie niezależne.

O wyniku szkoły doktorskiej rozstrzyga uchwała KEN.

Zespoły ekspertów

Oceny dokonuje zespół ekspertów powoływanych przez przewodniczącego KEN, indywidualnie dla każdej ewaluowanej szkoły doktorskiej.

Skład pojedynczego zespołu ekspertów

W skład takiego zespołu każdorazowo wejdzie jedna osoba z KEN – w roli przewodniczącego, oraz inni eksperci ze znaczącym dorobkiem naukowym lub artystycznym, w tym:

  • co najmniej jeden zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej,
  • jeden doktorant powołany spośród kandydatów wskazanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

W ramach zespołu jedna osoba będzie pełniła rolę sekretarza.

Każdy zespół będzie liczył od 4 do 7 osób.

Co jest efektem pracy zespołu ekspertów w danej szkole doktorskiej?

Efektem prac zespołu jest ocena szkoły doktorskiej oraz raport z ewaluacji.

Ocena wypracowywana jest na podstawie raportu samooceny złożonego przez szkołę doktorską oraz na podstawie wizytacji. Ocena wraz z raportem z ewaluacji jest przekazywana do KEN i na tej podstawie KEN podejmuje uchwałę w sprawie oceny.

Jak zgłosić swoją kandydaturę do roli eksperta?

Osoby zainteresowane udziałem w ewaluacji w roli eksperta powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie Systemu Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok), aby znaleźć się w bazie kandydatów na eksperta.

Przewodniczący KEN będzie powoływał ekspertów do zespołów oceniających z bazy kandydatów.

Ile wynosi wynagrodzenie eksperta?

Wysokość wynagrodzenia za pracę w zespole oceniającym jest uzależniona od wielkości ewaluowanej szkoły doktorskiej i może się mieścić w widełkach od ok. 5 000 zł do ok. 8 000 zł brutto.

Kwota wynagrodzenia wypłacanego w walucie obcej będzie zależna od aktualnego kursu walut.

Kiedy rozpoczną się pierwsze ewaluacje?

Rozpoczęcie ewaluacji planowane jest z początkiem roku akademickiego 2024/2025, czyli w IV kwartale 2024 r.

Proces ewaluacji szkół doktorskich będzie cykliczny i indywidualnie rozłożony w czasie dla poszczególnych szkół doktorskich, zgodnie z harmonogramem ustalanym przez KEN.