Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury przez Przewodniczącego KEN, zostaniesz poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o powołaniu w skład zespołu ekspertów.

Oto kolejne kroki:

Krok 1 – Potwierdzenie uczestnictwa

Przed nawiązaniem współpracy, tzn. powołaniem na eksperta, KEN zapyta kandydata o:

  • chęć uczestnictwa w ewaluacji konkretnej szkoły doktorskiej
  • potwierdzenie braku istnienia konfliktu interesów
  • deklarację dostępności w określonym terminie w celu przeprowadzenia osobistej wizytacji danej szkoły wraz z pozostałymi ekspertami z zespołu oceniającego.

Krok 2 – Szkolenie online

Po nawiązaniu współpracy ekspert bierze udział w obowiązkowym szkoleniu online, w którym zapozna się z:

  • polskim systemem kształcenia  doktorantów, zasadami ewaluacji jakości kształcenia w   polskich szkołach doktorskich
  • obsługą systemu teleinformatycznego SEDok używanego do ewaluacji.

Krok 3 – Pierwsze spotkanie zespołu

Przewodniczący zespołu oceniającego skontaktuje się z ekspertem, aby ustalić termin pierwszego spotkania zespołu online.

Celem spotkania będzie:

  • zapoznanie się ze sobą członków zespołu,
  • omówienie szczegółowych zasad współpracy w procesie ewaluacji.

Praca ekspertów zakłada kontakty w trybie zdalnym. Z uwagi na uczestnictwo w zespołach osób z jednostek zagranicznych, może być konieczna komunikacja w języku angielskim.

W każdym zespole, oprócz przewodniczącego, zostanie wyznaczony sekretarz.

Krok 4 – Analiza raportu samooceny szkoły doktorskiej

Ekspert będzie zobowiązany do analizy raportu samooceny szkoły doktorskiej w systemie teleinformatycznym SEDok.

Krok 5 – Wizytacja szkoły doktorskiej

W terminie uzgodnionym przy nawiązywaniu współpracy, ekspert zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w jednorazowej wizytacji szkoły doktorskiej.

Czas trwania wizyty to 1-2 dni.

Kwestie organizacyjne związane z podróżą i zakwaterowaniem są uzgadniane z ekspertem z wyprzedzeniem i z tego tytułu ekspert nie ponosi żadnych kosztów.

Krok 6 – Opracowanie raportu z ewaluacji w języku polskim i angielskim

Po wizytacji zespół ekspertów opracowuje raport z ewaluacji w języku polskim i angielskim.

Raport zawiera:

  • analizę jakości kształcenia w szkole doktorskiej na podstawie kryteriów określonych  w polskich przepisach prawa,
  • zalecenia (opcjonalnie).

Wstępny raport jest przekazywany podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską do wglądu i wniesienia ewentualnych uwag.

Krok 7 – Ustalenie ostatecznej wersji raportu i oceny szkoły doktorskiej

Po rozpatrzeniu uwag zespół oceniający ustala ostateczną wersję raportu z ewaluacji, a następnie dokonuje jednoznacznej oceny szkoły doktorskiej – pozytywnej lub negatywnej.

Ocena wraz z raportem z ewaluacji jest przekazywana do KEN. Na tej podstawie KEN podejmie uchwałę w sprawie oceny.