Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 13 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się datę wydania i numer decyzji o nadaniu stopnia doktora, o odmowie nadania stopnia doktora albo o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (§ 4 ust. 4 pkt 2. rozporządzenia w sprawie POL-on)

UWAGA! Postępowania o statusie „Odmówiono nadania stopnia” nie są widoczne publicznie. Dostęp do rekordu przysługuje wyłącznie jednostce, która go wprowadziła i ministerstwu bez względu na jego status (poprawny lub nieoprawny). 

Edycja rekordu wymaga roli INST_DR_DRHAB nadanej na całość jednostki.

Aby zarejestrować odmowę nadania stopnia doktora, zaloguj się do systemu, przejdź do modułu Postępowania awansowe, wybierz wykaz Postępowania awansowe przeprowadzane na nowych zasadach. Odszukaj rekord, do którego chcesz dodać informacje o odmowie, wykorzystując filtry zestawienia.

Rejestracja odmowy nadania stopnia doktora jest możliwa tylko dla rekordów w statusie „Postępowanie w toku”.

W rekordzie danej osoby wybierz zakładkę „Dane postępowania”.

Zjedź na dół ekranu do sekcji „Przebieg postępowania”. Kliknij w przycisk „Odmów nadania stopnia”.

Wprowadź do formularza:

  • Datę wydania decyzji,
  • Numer decyzji.

Prześlij dane do wykazu, korzystając z przycisku zapisu.​

Po zapisie status postępowania zmienia się na „Odmówiono nadania stopnia”.