Podstawa prawna

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…)
10) informację o wysokości stypendium doktoranckiego;
11) informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 (…).

Aby dodać informacje o stypendium, w zakładce „Kształcenie doktorantów” kliknij w przycisk „+ Dodaj stypendium”.

Jest on dostępny dopiero po zarejestrowaniu danych kształcenia doktoranta.

Poniżej rozwinie się formatka, którą należy wypełnić (jeżeli jej nie widzisz, przewiń stronę w dół).

Zauważ, że informacje o stypendium podajemy tylko w stosunku do doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (ponieważ tylko dla nich widoczna jest zakładka „Kształcenie doktorantów”).

W pierwszej kolejności, za pomocą checkboxa, możesz zaznaczyć, że doktorant nie jest uprawniony do pobierania stypendium. Dotyczy to doktoranta szkoły doktorskiej, który posiada już stopień doktora.

Podstawa prawna

Art. 209 ust. 1 ustawy 2.0. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Po zaznaczeniu checkboxa, pola dotyczące wysokości stypendium i zwiększenia stypendium zostają zablokowane do edycji. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.


Jeśli doktorant jest uprawniony do pobierania stypendium, pomiń checkbox.

W polu „Wysokość stypendium doktoranckiego” podaj wysokość stypendium podstawowego (tj. bez uwzględniania ewentualnego zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy 2.0). Wysokość stypendium podaj w kwocie brutto.

W polu „Zwiększenie stypendium” zaznacz, czy doktorantowi przysługuje stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu posiadania:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli doktorant pobiera tylko podstawową kwotę stypendium, zaznacz opcję „Nie”.

Zauważ, że w tym polu zaznaczasz tylko opcję „Tak” lub „Nie”, bez podawania wysokości zwiększonego stypendium. Jeśli zaznaczyłeś „Tak”, oznacza to, że kwota pobieranego przez tę osobę stypendium faktycznie jest wyższa o 30 % od kwoty wskazanej w poprzednim polu.

Podstawa prawna:

Art. 209 ust. 7 ustawy 2.0. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.

Zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Zapisz”. Dane stypendium zostaną zapisane.

 

Kiedy należy zarejestrować dane o stypendium?

Stypendium doktoranckie przysługuje każdemu doktorantowi kształcącemu się w szkole doktorskiej, nieposiadającemu stopnia doktora (art. 209 ust. 1 ustawy 2.0). Informacja na temat stypendium doktoranckiego – jako znana w chwili przyjmowania doktoranta do szkoły doktorskiej – powinna być uzupełniona wraz z jego rejestracją w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, czyli w terminie 30 dni od dnia przyjęcia go do szkoły doktorskiej. O konieczności uzupełnienia informacji na temat stypendium przypominają komunikaty systemu POL-on.

Jeżeli w późniejszym czasie zajdą jakieś zmiany dotyczące stypendium, to zgodnie z ogólną zasadą, należy je wprowadzić w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on).

Korekta, zmiana, usunięcie stypendium

Jeśli pomyliłeś się wprowadzając dane stypendium, popraw je korzystając z przycisku „Koryguj”. Formatka z danymi stypendium otworzy się do edycji.

W naszym przykładzie poprawiliśmy wysokość stypendium z 2000 na 1900 zł oraz zaznaczyliśmy, że doktorantowi nie przysługuje zwiększenie stypendium. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Skorygowane dane obowiązują wstecznie, od wprowadzenia danych o stypendium lub od ostatniej zmiany tych danych. Np. doktorant rozpoczął kształcenie w dniu 1.10.2020 r. W dniu 5.10.2020 r. wprowadziłeś do systemu dane dotyczące stypendium. W dniu 30.10.2020 r. zorientowałeś się, że wprowadzone dane są błędne i poprawiłeś je w trybie korekty. Skorygowane dane obejmują wpis powstały w dniu 5.10.2020 r.


Jeżeli zaszła faktyczna zmiana dotycząca stypendium pobieranego przez doktoranta, skorzystaj z przycisku „Zmień”. Otworzy się okno dialogowe, w którym wprowadź aktualne dane dotyczące stypendium. Ponieważ za pomocą tej operacji rejestrujemy zmianę, która zaszła w świecie zewnętrznym, musimy podać datę, od której obowiązuje (nie chodzi o datę rejestracji tego faktu w systemie).

W naszym przykładzie rejestrujemy fakt, że od dnia 7.11.2020 doktorant pobiera stypendium w wyższej niż dotąd wysokości (zmiana z 2000 zł na 2150 zł). Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Jeśli dodałeś dane dotyczące stypendium omyłkowo, możesz je w całości usunąć za pomocą przycisku „Usuń”. Jest to operacja nieodwracana. Dane nie zostaną zapisane jako archiwalne.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Ocena śródokresowa