Podstawa prawna

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…)
10) informację o wysokości stypendium doktoranckiego;
11) informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 (…).

Aby dodać informacje o stypendium, w zakładce „Kształcenie doktorantów” kliknij w przycisk „+ Dodaj stypendium”.

Jest on dostępny dopiero po zarejestrowaniu danych kształcenia doktoranta.

Poniżej rozwinie się formatka, którą należy wypełnić (jeżeli jej nie widzisz, przewiń stronę w dół).

Zauważ, że informacje o stypendium podajemy tylko w stosunku do doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (ponieważ tylko dla nich widoczna jest zakładka „Kształcenie doktorantów”).

W pierwszej kolejności, za pomocą checkboxa, możesz zaznaczyć, że doktorant nie jest uprawniony do pobierania stypendium. Dotyczy to doktoranta szkoły doktorskiej, który posiada już stopień doktora.

Okres pobierania stypendium

Podstawa prawna

Art. 209 ust. 1 ustawy 2.0. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Zgodnie z art. 206 ust. 2 łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia.

Okres pobierania stypendium jest wyliczany jako suma liczby dni okresów kształcenia w każdej szkole doktorskiej, w której doktorant został zarejestrowany (od daty rozpoczęcia kształcenia do daty zakończenia kształcenia/daty skreślenia) z wyłączeniem okresów zawieszenia kształcenia oraz okresów kiedy doktorant miał oznaczony checkbox „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium”.

  • Jeśli okres pobierania stypendium jest >= 3 lata i 9 miesięcy (1369 dni), wówczas przy doktorancie na zestawieniu pojawia się alert ostrzeżenia (pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem) oraz komunikat: „Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich wynoszący 4 lata upłynie … (data upłynięcia). System wylicza łączny okres przysługiwania stypendium na podstawie danych wprowadzonych przez wszystkie uczelnie, w których kształcił się doktorant. W razie wątpliwości zalecana jest weryfikacja posiadanych danych.”
  • Jeśli okres pobierania stypendium jest >= 4 lata (1 461 dni), wówczas przy doktorancie na zestawieniu pojawia się alert ostrzeżenia (czerwony trójkąt z wykrzyknikiem) oraz komunikat „Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich wynoszący 4 lata upłynął… (data upłynięcia). System wylicza łączny okres przysługiwania stypendium na podstawie danych wprowadzonych przez wszystkie uczelnie, w których kształcił się doktorant. W razie wątpliwości zalecana jest weryfikacja posiadanych danych.”

UWAGA! Oba komunikaty są pomocniczym (przypominającym) sygnałem dla uczelni. O możliwości wypłaty stypendium decyduje uczelnia a nie system!

UWAGA! Okres pobierania stypendium nie jest wyliczany dla osób, które mają aktualnie zaznaczony checkbox „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium”. Okres, w którym osoba miała wcześniej zaznaczony checkbox „Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium” nie wlicza się do okresu pobierania stypendium.

W wykazie istnieje możliwość wyszukania rekordów doktorantów, którym kończy się okres pobierania stypendium.

W tym celu należy:

  1. kliknąć w przycisk „Przelicz okres pobierania stypendium”, żeby przeliczyć stan doktorantów zestawienia,
  2. zaznaczyć checkbox „Doktoranci, którym kończy się okres pobierania stypendium” w filtrach wykazu. Po kliknięciu w przycisk „Szukaj” system wyświetla osoby, dla których okres pobierania stypendium jest >= 3 lata i 9 miesięcy (1369 dni).

Rejestracja informacji o stypendium

Po zaznaczeniu checkboxa, pola dotyczące wysokości stypendium i zwiększenia stypendium zostają zablokowane do edycji. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.


Jeśli doktorant jest uprawniony do pobierania stypendium, pomiń checkbox.

W polu „Wysokość stypendium doktoranckiego” podaj wysokość stypendium podstawowego (tj. bez uwzględniania ewentualnego zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy 2.0). Wysokość stypendium podaj w kwocie brutto.

W polu „Zwiększenie stypendium” zaznacz, czy doktorantowi przysługuje stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu posiadania:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli doktorant pobiera tylko podstawową kwotę stypendium, zaznacz opcję „Nie”.

Zauważ, że w tym polu zaznaczasz tylko opcję „Tak” lub „Nie”, bez podawania wysokości zwiększonego stypendium. Jeśli zaznaczyłeś „Tak”, oznacza to, że kwota pobieranego przez tę osobę stypendium faktycznie jest wyższa o 30 % od kwoty wskazanej w poprzednim polu.

Podstawa prawna:

Art. 209 ust. 7 ustawy 2.0. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.

Zatwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk „Zapisz”. Dane stypendium zostaną zapisane.

Kiedy należy zarejestrować dane o stypendium?

Stypendium doktoranckie przysługuje każdemu doktorantowi kształcącemu się w szkole doktorskiej, nieposiadającemu stopnia doktora (art. 209 ust. 1 ustawy 2.0). Informacja na temat stypendium doktoranckiego – jako znana w chwili przyjmowania doktoranta do szkoły doktorskiej – powinna być uzupełniona wraz z jego rejestracją w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, czyli w terminie 30 dni od dnia przyjęcia go do szkoły doktorskiej. O konieczności uzupełnienia informacji na temat stypendium przypominają komunikaty systemu POL-on.

Jeżeli w późniejszym czasie zajdą jakieś zmiany dotyczące stypendium, to zgodnie z ogólną zasadą, należy je wprowadzić w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on).

Korekta, zmiana, usunięcie stypendium

Jeśli pomyliłeś się wprowadzając dane stypendium, popraw je korzystając z przycisku „Koryguj”. Formatka z danymi stypendium otworzy się do edycji.

W naszym przykładzie poprawiliśmy wysokość stypendium z 2000 na 1900 zł oraz zaznaczyliśmy, że doktorantowi nie przysługuje zwiększenie stypendium. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Skorygowane dane obowiązują wstecznie, od wprowadzenia danych o stypendium lub od ostatniej zmiany tych danych. Np. doktorant rozpoczął kształcenie w dniu 1.10.2020 r. W dniu 5.10.2020 r. wprowadziłeś do systemu dane dotyczące stypendium. W dniu 30.10.2020 r. zorientowałeś się, że wprowadzone dane są błędne i poprawiłeś je w trybie korekty. Skorygowane dane obejmują wpis powstały w dniu 5.10.2020 r.


Jeżeli zaszła faktyczna zmiana dotycząca stypendium pobieranego przez doktoranta, skorzystaj z przycisku „Zmień”. Otworzy się okno dialogowe, w którym wprowadź aktualne dane dotyczące stypendium. Ponieważ za pomocą tej operacji rejestrujemy zmianę, która zaszła w świecie zewnętrznym, musimy podać datę, od której obowiązuje (nie chodzi o datę rejestracji tego faktu w systemie).

W naszym przykładzie rejestrujemy fakt, że od dnia 7.11.2020 doktorant pobiera stypendium w wyższej niż dotąd wysokości (zmiana z 2000 zł na 2150 zł). Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Jeśli dodałeś dane dotyczące stypendium omyłkowo, możesz je w całości usunąć za pomocą przycisku „Usuń”. Jest to operacja nieodwracana. Dane nie zostaną zapisane jako archiwalne.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Ocena śródokresowa