UUID pracownika jest to unikatowy identyfikator uniwersalny pracownika w systemie POL-on 2.0. UUID instytucji jest to unikatowy identyfikator uniwersalny instytucji w POL-onie 2.0. Więcej na temat unikatowego identyfikatora uniwersalnego możesz przeczytać tutaj.

Zauważ, że w starym POL-onie posługiwaliśmy się nazwą „UID”. Natomiast nazwa „UUID” wskazuje, że odnosi się on do POL-onu 2.0.

Aby wyszukać UUID pracownika, musisz:

  • znać/wyszukać UUID twojej instytucji;
  • posiadać uprawnienia do przeglądania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, pracowników twojej instytucji – tzn. mieć nadane role:
    • w przypadku uczelni: INST_PR lub INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE;
    • w przypadku instytutów:  INST_NAUK_PR lub INST_NAUK_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE.

Uwaga! Jeśli znasz UUID swojej instytucji, przejdź od razu do kroku 2.

KROK 1. Wyszukiwanie UUID instytucji

Wyszukanie UUID instytucji nie wymaga autoryzacji użytkownika.

Otwórz API, dostępne pod adresem: https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/.

Przejdź do sekcji „Dictionary”.

Po kliknięciu w sekcję „Dictionary”, wybierz funkcję wyszukiwania instytucji: Końcówka (endpoint): GET/public/dictionary/mainInstitutions.

Rozwiną się szczegóły tej sekcji. Kliknij w przycisk Try it out”.

Bezpośredni link do tej sekcji: https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Dictionary/getMainInstitutionsUsingGET

Pole pattern uaktywni się do edycji. Wpisz w nie nazwę wyszukiwanej instytucji lub dowolną część nazwy. Kliknij w przycisk Execute. Następnie ponownie kliknij w przycisk Execute.

W odpowiedzi na zapytanie, aplikacja w polu Response body” zwraca listę wyników, w tym UUID instytucji oraz jej nazwę. Wyszukaj swoją instytucję. Jej UUID jest oznaczony jako „institutionId”. Możesz go skopiować lub pobrać dane za pomocą przycisku „Download”.

KROK 2. Wyszukiwanie UUID pracowników wybranej instytucji

Wejdź w link: https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Employment/findUsingGET_1

Przejdź do sekcji związanej z zatrudnieniem – Employment (Employee Controller)”.

Po kliknięciu w sekcję „Employment (Employee Controller)” wybierz funkcję wyszukiwania Pracowników: Końcówka (endpoint): GET/employees/find.

Uwaga! W celu uzyskania dostępu do danych niezbędna jest dwukrotna autoryzacja.

W celu przeprowadzenia autoryzacji, kliknij w czarną kłódkę.

Spowoduje to otworzenie okna umożliwiającego autoryzację użytkownika.

W polu „Value” wprowadź UUID instytucji uzyskany w poprzednim kroku i kliknij w przycisk Authorize.

W polu client_id wpisz „polon2” (jeżeli nie jest wpisane) i kliknij w przycisk Authorize.

Następnie zostaniesz przeniesiony do Modułu Centralnego Logowania. Zaloguj się do MCL tak, jak zwykle.

Po zalogowaniu do MCL, zostaniesz ponownie przeniesiony do okna autoryzacji w API. Kliknij w przycisk „Close”, aby zamknąć okno. Teraz możesz zacząć korzystać z listy dostępnych poleceń.

W funkcji GET/employees/find kliknij w przycisk „Try it out”.

Pojawi się lista opcjonalnych parametrów do wypełnienia. Wpisz parametr, według którego chcesz wyszukać pracownika (np. imię, nazwisko, numer PESEL, okres zatrudnienia). W naszym przykładzie wpisujemy nazwisko „Kowalska”. Zatwierdź przyciskiem Execute.

W rezultacie, w polu Response body”, zostaną wygenerowane dane pracowników spełniające zadane kryteria. UUID pracownika jest oznaczony jako employeeId. Możesz te dane skopiować lub pobrać (klikając w przycisk „Download”).

Uwaga! Jeśli zamiast wyników otrzymasz komunikat o błędzie 403 „Error: Forbidden”, oznacza to, że nie posiadasz uprawnień do przeglądania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, pracowników twojej instytucji (nie masz nadanych ról INST_PR ani INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE). Nie możesz więc uzyskać ich UUID-ów. Skontaktuj się z administratorem POL-onu w swojej instytucji, aby nadał ci niezbędne uprawnienia.


Zobacz też:

API dla POL-on 2.0 Rejestracja pracownika