Podstawy prawne

Podstawa prawna prowadzenia szkół doktorskich w okresie przejściowym (1 października 2019 r. – 30 września 2023 r.):

Art. 290 przepisów wprowadzających ustawę 2.0

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r. szkoła doktorska może być prowadzona:

1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;

2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;

3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.

Podstawa prawna prowadzenia szkół doktorskich:

Art. 198 ust. 3-5 ustawy 2.0

3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę doktorską”.

4. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej kategorię naukową A+, A albo B+.

5. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.

Zasady dotyczące rejestracji szkoły doktorskiej

  • Na datę utworzenia szkoły doktorskiej podmiot prowadzący lub współprowadzący szkołę musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w minimum jednej dyscyplinie. O tym, jak sprawdzić posiadane uprawnienia do nadawania stopnia przeczytasz tutaj.
  • Data utworzenia szkoły doktorskiej nie może być wcześniejsza niż 1 października 2018 r.

UWAGA! Decyzją MNiSW aktualnie umożliwiamy rejestrację szkoły doktorskiej z datą utworzenia wcześniejszą niż data przeniesienia uprawnień z jednostek podrzędnych na uczelnie/instytuty, jeśli:

  • data utworzenia znajduje się w przedziale 1 października 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.;
  • w dacie utworzenia szkoły doktorskiej uprawnienia do nadawania stopnia posiadała jednostka podrzędna (np. wydział), a następnie decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia te uzyskała instytucja główna (uczelnia, instytut).

Do wyboru jest tylko nowa lista dyscyplin, odpowiadająca tym, które zostały z dniem 30 kwietnia 2019 r. przeniesione na uczelnie/instytuty, ponieważ nie można utworzyć szkoły doktorskiej na podstawie starych dyscyplin.

  • Podmiot może prowadzić maksymalnie trzy szkoły doktorskie w dyscyplinie, w której posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
  • Szkoła doktorska musi być prowadzona w co najmniej dwóch dyscyplinach.
  • Wyjątek stanowią szkoły prowadzone w dyscyplinie w zakresie teologii albo kultury fizycznej, albo dyscyplinie artystycznej – mogą być one prowadzone tylko w tej jednej dyscyplinie.

Jak zarejestrować szkołę doktorską?

Aby dodać nową szkołę doktorską, w POL-onie 2.0 z bocznego menu wybierz pozycję „Szkoły doktorskie”. Otworzy się „Wykaz prowadzonych szkół doktorskich” w twojej instytucji. Kliknij w przycisk „+ Dodaj nową szkołę doktorską”.

Otworzy się formatka dodawania szkoły doktorskiej, którą należy wypełnić.

Uzupełnij „Dane podstawowe” szkoły: nazwę oraz datę utworzenia. Datę utworzenia możesz wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie. Data utworzenia szkoły doktorskiej nie może pochodzić z przyszłości.

System POL-on weryfikuje, czy na datę utworzenia szkoły doktorskiej podmiot posiadał uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w minimum jednej dyscyplinie (dotyczy to zarówno podmiotów prowadzących, jak i współprowadzących szkołę doktorską). Jeśli wprowadzisz datę utworzenia szkoły, kiedy podmiot nie posiadał uprawnień do nadawania stopnia co najmniej doktora, nie będzie możliwe wskazanie dyscypliny, a tym samym utworzenie z tą datą szkoły doktorskiej.

Pierwotnie system zakładał ograniczenie, przez które nie można było założyć szkoły doktorskiej z datą wcześniejszą niż 1 października 2019 r. (ponieważ od tej daty jest możliwe kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich). Jednak uczelnie i inne podmioty podejmowały już wcześniej kroki zmierzające do utworzenia szkół doktorskich, takie jak uchwały i zarządzenia o utworzeniu szkoły (na potrzeby rekrutacji). W związku z tym została zmieniona walidacja w systemie.

Aktualnie można zarejestrować szkołę doktorską, jeśli data utworzenia szkoły nie jest wcześniejsza niż 1 października 2018 r. (data wejścia w życie ustawy 2.0) i podmiot/-y posiadają odpowiednie uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora.

W części „Podmioty prowadzące” zaznacz, czy szkoła doktorska jest prowadzona przez twoją instytucję samodzielnie, czy też jest prowadzona wspólnie z innym podmiotem lub podmiotami. Najpierw omówimy sytuację, gdy szkoła doktorska jest prowadzona przez jeden podmiot. W takim przypadku zaznacz opcję „Nie”.

Następnie wskaż dyscypliny, w których prowadzone jest kształcenie w szkole doktorskiej.

Każda szkoła doktorska musi prowadzić kształcenie w co najmniej dwóch dyscyplinach.

Wyjątek stanowią szkoły prowadzone w dyscyplinie z zakresu teologii albo kultury fizycznej, albo dyscyplinie artystycznej. Mogą one być prowadzone tylko w jednej dyscyplinie.

Kliknij w przycisk „+ Dodaj”. Otworzy się formatka dodawania dyscypliny w postaci tabelki. Kliknij w belkę „(Wybierz dziedzinę)”. Rozwinie się lista dostępnych dziedzin – generuje się ona w oparciu o uprawnienia podmiotu do nadawania stopnia co najmniej doktora. Kliknij w wybraną dziedzinę. Następnie uaktywni się belka „(Wybierz dyscyplinę)”. Po kliknięciu w nią wyświetli się lista przypisanych do niej dyscyplin, w których podmiot ma uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora. Wybierz właściwą z nich. Następnie zaakceptuj wybór dziedziny i dyscypliny klikając w zielony znacznik.

Uwaga! Jeśli nie klikniesz w zielony znacznik, lecz od razu skorzystasz z przycisku „Zapisz” system uzna, że nie wybrałeś tej dyscypliny. Wyświetli się komunikat „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin”. Musisz najpierw dodać i zaakceptować przynajmniej dwie dyscypliny (w wyjątkowych przypadkach – jedną), zanim będziesz mógł przejść dalej.

Zatem po zaakceptowaniu jednej dyscypliny ponownie kliknij w przycisk „+ Dodaj”. Tak samo jak wcześniej, wybierz dziedzinę i dyscyplinę, a następnie zaakceptuj ją za pomocą zielonego znacznika.

Możesz dodać również więcej dyscyplin.

Wyjątek – może być tylko jedna dyscyplina w zakresie teologii albo kultury fizycznej, albo dyscyplina artystyczna.

Jeśli chciałeś utworzyć szkołę w minimalnej liczbie wymaganych dyscyplin, ale nie zaakceptowałeś każdej z nich za pomocą zielonego znacznika, to wyświetli się komunikat „W celu utworzenia szkoły doktorskiej należy podać większą liczbę dyscyplin”. Dzięki temu nie da się zarejestrować szkoły doktorskiej z mniejszą liczbą dyscyplin niż wymagana. Inaczej jest w przypadku, gdy chcesz podczas rejestracji podać większą liczbę dyscyplin. Jeśli nie zatwierdzisz ostatniej wybranej dyscypliny i klikniesz w przycisk „Zapisz”, to system zarejestruje szkołę doktorską, nie wykrywając faktu, że nie zatwierdziłeś ostatniej dyscypliny. Zawsze upewnij się, że zatwierdziłeś wszystkie dyscypliny, które chcesz dodać.

Po dodaniu i zaakceptowaniu wszystkich dyscyplin, kliknij w przycisk „Zapisz”. Szkoła doktorska zostanie zarejestrowana.

Następnie możesz dodać program kształcenia w szkole doktorskiej.

Szkoła doktorska współprowadzona

Zgodnie z art. 198 ust. 5 ustawy 2.0, szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.

W takim przypadku szkołę doktorską powinien zarejestrować podmiot, który zgodnie z umową zawartą pomiędzy wszystkimi podmiotami prowadzącymi szkołę jest uprawniony do wprowadzania danych do POL-onu.

Rejestrując szkołę doktorską w takim przypadku, postępuj tak samo, jak w przypadku szkoły prowadzonej przez jeden podmiot.

Jednak w polu „Czy szkoła doktorska jest prowadzona wspólnie?” zaznacz opcję „Tak”.  Rozwinie się formatka dotycząca podmiotów współprowadzących. Kliknij w przycisk „+ Dodaj podmiot współprowadzący”. Zacznij wpisywać jego nazwę. Wyświetli się lista podpowiedzi, z której wybierz właściwy podmiot. Następnie zatwierdź go klikając w zielony znacznik z prawej strony.

Możesz dodać więcej podmiotów klikając ponownie w przycisk „+ Dodaj podmiot współprowadzący” i powtarzając całą procedurę.

Zwróć uwagę, że każdy podmiot współprowadzący musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora przynajmniej w jednej dyscyplinie, a szkoła doktorska musi być prowadzona w co najmniej dwóch dyscyplinach. W związku z tym szkoła doktorska może być prowadzona w dwóch dyscyplinach, które są swojego rodzaju sumą uprawnień poszczególnych podmiotów.

Przykład:
Uczelnia A posiada uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w dyscyplinie prawo.
Uczelnia B posiada uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w dyscyplinie administracja.
Żadna z nich samodzielnie nie może założyć szkoły doktorskiej. Jednak wspólnie mogą założyć szkołę doktorską „Szkoła doktorska prawa i administracji”, w której prowadzą kształcenie w tych dwóch dyscyplinach.

Po wypełnieniu całej formatki dodawania szkoły doktorskiej, kliknij w przycisk „Zapisz”. Szkoła doktorska zostanie zarejestrowana.

Zauważ, że „Podmiot prowadzący” oznacza w tym wypadku podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. Natomiast „Podmioty współprowadzące” to pozostałe podmioty prowadzące szkołę doktorską, które nie wprowadzają danych do POL-onu, a jedynie mają możliwość ich podglądu. Takie podmioty w swoim „Wykazie prowadzonych szkół doktorskich” zobaczą przy danej szkole symbol zamkniętej kłódki. Oznacza on, że szkoła doktorska jest zablokowana do edycji przez ten podmiot.

 


Zobacz też:

Uprawnienia do nadawania stopnia Dodawanie programu kształcenia Szkoły doktorskie - informacje ogólne Podmioty współprowadzące Korekta lub zmiana danych szkoły doktorskiej Usuwanie programu i szkoły